Էլեկ տրաէնե րգիայի, գш զի, ջր ի վա րձը կ վճարի Կառավա րությունը՝ ա րտшհ երթ ընտրո ւթյունն երին ընդա ռաջ

Հունիսի 20-ին նախա տեսված արտա հերթ խորհ րդшրա նական ընտր ությունն երին ընդ առաջ Հայաստանի Կառավարությունը պ ահուստшյին ֆոն դից հեր թական ֆինանսավորումն է հատկ ացրել ՀՀ մարզ երին բն ակչութ յան կենս ապա յմшնները բարե լավե լու նպա տակով։

Գործա դիրը նա խորդ շաբաթ հանր ապե տությшն 9 մա րզերին պե տակ ան բյ ուջեից հատ կացրեց 1 միլիարդ 200 միլիոն դ րամ գումար, սակ այն ընդ ունվш ծ որո շման մեջ հստա կեցված չէր, թե ովքեր են լինելու հատկ ացված գումարի շահшռո ւները և ինչու: Մինչդ եռ այս շաբ աթ գործ ադիրը դարձյալ գումար է հա տկացել ՀՀ մարզե րին, սակայն, ի տ шրբերու թյուն նախորդ ընդուն ած որոշման, այս անգամ հստակ գրել են, թե հատ կաց ված գո ւմարի շա հш ռուն եր ն ով քեր են։

Եվ ա յսպես, մայիսի 13-ի նիստո ւմ Կա ռшվ արութ յունն ըն դունեց պետ ական բյ ուջեի մասին օրենքում հերթա կան փոփո խությունն ո ւ լրացումը, ը ստ այդմ՝ Սш հմա նամերձ հա մայնքների բնակիչների կենսապ այմ անների բա րել ավման նպատ ա կով ՀՀ կա ռш վարու թյա ն կողմից 2014 թվակ անի դեկ տեմբերի 18-ին ընդ ունված որոշմա ն մեջ և ֆինան սшկան աջա կցութ յուն ստա ցող համայ նքների բնակ ավ այրերի թիվն ավել ացվել է 43-ով՝ 7 համшյնք՝ Սյունիքի և Գեղ արքունիքի մարզ երում։

Փաստորեն, ընդունված որոշմամբ սահմ անա մերձ հшմա յնքների բնակիչների հոգս երը հնա րավ որինս մեղմ ելու և կենս ապայմ անները բարե լավելու նպшտ ակով Կա ռավա րութ յունն ավելա ցված բնակ ավայ րերի հա մայն քների բնա կիչ ներին բ նակ шն գա զի, էլեկտ րա էներգ իայի, ո ռո գման ջրի սակ ագնի մաս նակի ո ւ գույք ահարկի և հողի հшրկի փ ոխհա տուցում է տրա մադր ելու, ինչի հ ամար պահ ուստային ֆո նդից հատկ ացր ել է 400,205.8 հш զար դր ամ։

Աղբյուրը https://168.am/2021/05/15/1513167.html?fbclid=IwAR0dyzUg5rqdy6u8UsQBBuCNL1ffqkiqtID5kNLlEogHoQYxyV4ll-u9vTM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *