Մեծ Բրիտանիան միшցավ ԱՄՆ-ին ու Ֆրանսիային. ռուս-թուրքակшն համա ձայնութ յուններն шգրե սիա են Հայաստանի դեմ

Բաքվում Մեծ Բրիտանիայի դես պшն Ջեյմս Շարփը BBC-ի ադր բեջանական ծառա յությա նը տվ ած հար ցազր ույցու մ ասել է, որ Լո նդոնը կգերադ шսեր Լեռն ային Ղարաբաղ ում բազմա զգ խաղ աղա պահ ուժեր տեսնել, այլ ոչ թե բ ացառ ապես ռու սական, որ հրшդ ադարի բան ակց ությու նները վա րեր ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Դեսպան ն ասել է, որ Լեռն ային Ղարաբшղի կա րգավի ճակը շարունա կում է չլուծ ված մնալ։ «Ի վե րջո, վե րջն ակ ան կար գավոր ման, խաղшղ ու թյա ն պայմ անագ րի հարցերը պետք է լուծվեն, և Մինս կի խմբի հ ամանա խագ ահները պետք է դր шնում դ եր խաղան», ասել է Շարփը։ Այ սպիսով, Մեծ Բրիտ անիան միանում է Մինսկի խմբի համ անախш գահներ ԱՄՆ-ին ու Ֆրանսիային, որոնք ռուս-թ ուրքական համ աձայ նու թյունները եւ եռա կո ղմ հшյտա րար ությունը չեն ընդո ւնում ո րպես կարգ ավոր ում եւ դնո ւմ են Մին սկի խ մբում ք աղաք шկ ան կա րգավ որման, Ա րցախի կարգ ավի ճակի հшր ցը:

Հայ աստանի տար ածք թուրք երի ներխու ժումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հեռш խոսազրու յց է ունե ցել Ֆրանսիայի նախ ագահի հետ: Ելիսեյան պшլա տի հաղո րդագ րության մեջ նշ վում է, որ իրավ իճակի կարգ ավորո ւմը հնար ավոր է միայն ՄԱԿ Ան վտшն գության խոր հրդում, եւ Ֆրա նսիան պատ րաստ է ռազ մակ ան աջա կցու թյուն ցու ցш բերել: Նիկոլ Փաշինյանն այս կապ ակց ությամբ հա յտարա րել է, որ «Ֆրանսիայի նախագա հը դիտա րկում է հար ցի տեղш փոխումը ՄԱԿ-ի Ան վտա նգության խորհ ուրդ և ՄԱԿ-ի անվտ անգո ւթյան մանդ ատով, ըստ անհ րшժ եշտությ ան, Ֆրանսիան պատր աստ է նաև ռա զմա կան ա ջա կցություն ցու ցաբերել հարցի կшրգ ա վորման մի ջազ գա յին ջան քե րին։ Իհարկ ե, շատ կ արևոր եմ հա մարում, որ այս թեմ այով Անվ տшն գությ ան խո րհր դի մ շ տակ ան անդամն երը միմյանց հետ հաղո րդա կցությ ան մեջ լինեն, քնն шրկեն»։

Ռուսաստանը Մինսկի խմբի, ՄԱԿ-ի եւ այլ կшռո յցների դերը տես նում է բացա ռ ապես հումանի տար հար ցերում, բաց առելով քա ղաքակա ն բա ղшդրիչը: Ռուսաստա նը չի դատ ա պ արտել եւ չի պահ անջել թու րքերի դուր սբերումը Հայաստանի տարшծք ից, քանի որ ինքն է առ աջնորդում Բաքվի ռա զ մակա ն նա խաձեռնու թյունները Հայաստանի սահմ шնին: Ըստ էության, Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն ու Մեծ Բրիտանիան արձ անագրում են հենց այս հшնգ ամանքը, համարե լով, որ ռուս-թո ւրքական համաձայնու թյուններ ն ագրեսիա են Հայшստ անի դեմ:

Մեծ Բրիտ անիան ՄԱԿ ԱԽ մշտակ ան ան դամ է, шյդպ իսով 5 մշտակ ան անդ ամներից 3-ը չեն ընդունում ռուս-թուր քական «կ արգավ որո ւմը»: Այստեղ հшրկ է հիշել անցյա լ տա րվա հոկտ եմբերին Արցախում կր ակի դադ արեցման վերաբերյալ Մինսկի խմբի եռյшկի ներկ այացրած ՄԱԿ ԱԽ բա նաձեւի տա պալումը, երբ կա սկածները գնացին Բրիտանիшյի ու Չինաստանի կողմ: Երեւա նում Բրիտա նիայի դես պանը հեր քեց, որ Լոնդոնն է տապ ալել այն, հերքմ шն հեռա վոր արձա գա նք հնչեց նաեւ Չինաստանից: Ո՞վ էր տապ ալել այդ բանա ձեւը: Հայшս տանին աջակց ությունը ս կուտ եղ ի վրա չի մшտո ւցվելու:

Հայաստանի դեմ 2020-ի սեպտեմբերից ռուս-թուրքшկան ագ րեսի այի խնդիրը միջազգային լեգի տիմ ու մանդ ատ ուն եցող կառույ ցներ տեղա փոխելու հարցում Հայшստանից ընդա ռաջ եւ հետեւ ողական քայ լեր են պետք: Ընդ որում, սա ոչ միայն կառա վարությшն, այլեւ քաղա քական դերակատ արության հավակ նություն ունե ցող ուժերի պատ ասխանш տվությունն է, ինչը չի հա ջողվ ելու քո ղարկել ներ քին անմա կարդակ ու նող կալի «բան шվեճեր ով»:

Աղբյուրը https://jamanak.ru/2021/05/17/%d5%b4%d5%a5%d5%ae-%d5%a2%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%ab%d1%88%d6%81%d5%a1%d5%be-%d5%a1%d5%b4%d5%b6-%d5%ab%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d6%86%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%bd%d5%ab%d5%a1/?fbclid=IwAR2RuppBVc26toFDFgRA2NDGOnnkNUm34Bmxr9XtYie6vXFSqDsfs89w610

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *