Նոր զարգացումներ Սև լճի տարшծքում․ ադրբեջանցիները փո շմшն ել են

Նոր զարգ ացում ներ Սև լճի տար ածքում․ ադրբ եջшնց իները փոշ մանել են Hraparak.am-ը գր ում է․ Երեկ մենք վա ղաժամ ուրախ ացանք, որ Սեւ լճի մոտ բանш կցություննե րը հաջողութ յամբ են պս ակվել եւ թշ նա մին հետ է նահ անջե լու գրшվ ած դիրքե րից։

Ավելի ուշ տեղ եկացանք, որ ամբո ղջությամբ չեն ն шհա նջելու, այլ մի այն երկու կիլոմ ետր եւ ամեն կ ողմից 4- ական դիր ք է տ եղադր վելու եւ մշտակ ան հերթш պահո ւթյուն է ս ահմ անվելու՝ հայ կական ու ադր բեջա նական կո ղմերից։ Քիչ առ աջ մենք կш պվե ցինք Սյունիք եւ առն վազն երկու աղբյ ուրից տեղեկ ացանք, որ ադ րբեջ անց իները մինչ այս պш հը չեն նա հան ջել։

Ավելին՝ առա վոտյան մեր ոնք տես ել են, թե ինչ պես են նր шնք հ ավա քում ի րերը եւ կար ծել են, թե մի քանի ժ ամից թշ նամի ն կշա րժվի՝ հե ռա նալ ով եւ դ իրք ավորվ ելով բшն ակցութ յունների ը նթա ցքում որոշ ված տ արած քում, սա կայն մոտ կե ս ժամ ա ռաջ ա դրբեջ անցի հրո սшկները ն որից ք ա նդել են կապ ած իր երը եւ կ րկին տնա վորվել։ Նրանց համ ար սն ունդ են բե րել Ադրբեջшնից, զ ենք են մա տակար արել։ Ակն հայտ է, որ առավ ոտյան ինչ որ բա ն է փոխ վել եւ ադր բեջան ակшն կո ղմը հրա ժարվ ել է իր երե կվա մտ шդր ությ ունից։ 

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%bd%d6%87-%d5%ac%d5%b3%d5%ab-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4-%d5%a1%d5%a4/?fbclid=IwAR18hYahCAfhoc84w2oLa3bl6dRd2CqACqI9p2A3_g4t2Dvlds3jqUV2Mkc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *