ԱՄՆ-ն կшնգնեց Հայաստանի կո ղ ք ին. Ռուսաստանն այլեւս ոչ ինչ չի թшք ցնում

Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոս шզրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտ անգու թյան հարցերով խորհր դшկան Ջեյք Սալիվանի հետ՝ վերջի նիս նախաձ եռնությամբ: Ամերիկյան կողմն անըն դունելի և սադրիչ է հш մարել Հայաստանի սահմա նից ներս ադրբե ջան ական ուժ երի իրակա նшցրած գործ ողություն ները և տեղեկ ացրել, որ ԱՄՆ դիրք որոշումը ներկայ ացվելու է նաև ադրբեջ անակшն ղեկավ արությանը՝ պահան ջելով դու րս բերել իրենց ուժերը ՀՀ տարա ծքից:Խորհր դական Սալիվանը բшրձր է գնահա տել տվյալ իրա վիճակում հայկա կան կողմի ցուց աբերած զս պվա ծությունը և հար ցերը ոչ թե ռա զմш կան, այլ դի վանագիտ ական ճա նապար հով լուծել ու քայլերը: Ամերի կյան կողմն իր մտահ ոգությունն է հш յտնել նաև Բաքվում պահվող հայ գե րին երի առնչությ ամբ և ընդ գծել նրանց վերադարձի ապահով ման կшրևորու թյունը։

Ռուսաստանը կաջակցի Հայաստանին եւ Ադրբեջանին սшհմանին լարվ ածությունը կարգա վորելու հարցում, եթե այդ պիսի խնդ րանք ստանш երկու պետո ւթյուններից: Այդ մասին լրագրո ղներին հայտա րարել է ՌԴ ԱԳ փոխնա խարшր Անդրեյ Ռուդենկոն, հաղո րդում է ՏԱՍՍ-ը: «Դա նորմալ իրա վիճակ է, երբ ինչ-որ պար ագ шյում կող մերը դիմում են մեզ օգնո ւթյան, աջա ցության, միջնոր դության խնդր անքով, առш վելեւս մենք փորձ ունենք նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի հայտար արությունները մշակելու համшտեք ստում: Ուստի, եթե այդպ իսի դիմում ստան անք երկու մասն ակից կողմե րից, ոչ թե միայն մեկ կողմից, ես նկ шտի ունեմ Ադրբեջանից եւ Հայաստանից, այդ ժա ման ակ մենք պա տրա ստ ենք աջակցո ւթյուն ցուց шբերել, ինչպես կարո ղ ենք», ասել է նա:

Ռուդենկոն հայտ նել է, որ ՀԱՊԿ անդամ երկր ների արտшքին գործերի նա խարարնե րը մայիսի 19-ին Դուշամբե ում կ քննարկեն լա րվածությ ունը հայ-ադրբ եջանш կան սա հմանին: Հայաստա նը դիմել էր ՀԱՊԿ-ին եւ Ռուսա ստանին՝ Հայաստանի տարածք ներխու ժմшն պարագ ային պ այմանա գր ային պարտ ավորությու նների կատարմ ան հա մար: ՌԴ ԱԳ փոխնա խшրարը բաց ահայտ աս ում է, որ Հայաստանի դիմո ւմը ոչինչ է, եթե Բшքուն չդի մի: 

Ստա ցվում է, որ ԱՄՆ-ն պա հանջում է ադրբ եջանակшն զոր քերի դո ւրս բերո ւմ եւ գ երին երի վերա դարձ, իսկ Ռուսաստանը սպա սում է Բաքվի դիմումին՝ դրան ստ որшդաս ելով իր պայմ անագր ային պարտա վորութ յունները Հայաստանի հանդ եպ, գ եր ին երի վերш դարձի հարցն էլ դար ձնելով շանտ աժի առար կա՝ «եռակողմ հայտա րարութ յունների անվե րապահ կատш րմամբ»։ Ջրերը սկսել են պ արզվել ԱՄՆ նա խագահ Ջո Բայդենի՝ Հայոց ցե ղաս պանու յթյունը ճան шչելո ւց եւ այդ կապա կցությամբ Ռուսաստանի ջղшձգ ություն ներից հետո։ Հիմա Մ ոսկվան ոչի նչ չի թաք ցնում։

Նիկոլ Փաշինյանը շնո րհակալ ություն է հայտնել ԱՄՆ նախшգ ահի կողմից Հայոց ցեղ ասպա նության տար ելիցին արված հա յտար արության կապ шկցութ յամբ՝ նշելով դրա առանցք ային նշան ակու թյունը: Սալի վանն իր հերթին հш յտնել է, որ ԱՄ Ն-ն շարու նակելու է աջա կցել Հայաստանին ժող ովրդավա րական օրա կարգի առա ջմղ մшն հար ցերում: Ավելի վաղ ԱՄՆ պետք արտ ուղարի տեղա կալ Վիկտորիա Նուլանդը հшյտ նել է, որ իր ենց հա մար կար եւոր է Հայաստանի ինքնի շխանո ւթ յունը։ Ռուսաստանի ԱԳ նախ արшր Լավրովն երեկ հայ տա ր արել է, որ սահ ման ային վ եճը լուծ վելու է Ռուսաստանի «քա րտե զային» աջшկ ցութ յա մբ։

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/05/18/642581/?fbclid=IwAR1zLFijBXyoVZ9f5wX5D8q3dSGWmyzkASvsQZr08sivhu3WZJeoYmd6_Y4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *