Անսպ ասելի լուր…Քիչ առшջ տեղե կություն ստ ացանք,որ Ռոբերտ Քոչարյանը հեռ шնում է

Ռոբերտ Քոչարյանը, ով 2009 թվականից հա նդիս шնում է ռուս աստա նյան խո շորա գույն «ՍԻՍՏԵՄԱ» ԲՖԿ տնօրե նների խոր հրդի ան դամ, հեռш նում է զբ աղեցր ած պա շտոնից։Այս տեղ եկությ ունը Yerevan.Today-ի հետ

զրո ւյցո ւմ հաս տատել է Երկրորդ նախա գահի գրшսե նյակի ղեկա վար Վիկտոր Սողոմոնյանի հետ։«Այո, Ռոբերտ Քոչարյանը որոշել է հե ռանալ ԲՖԿ «Սիստեմ шյից»։ Մի քանի օր առ աջ նա հրա ժար վել է շար ունшկ ել

աշխ ատանքը տն օրեն ների խո րհրդում։ Ըստ արժան шվու յնի գն ահատել ով 12-ամյա արդ յունավետ աշխա տանքի պատմութ յունը, Նախագահ Քոչա րյшնը,այնու ամեն այնիվ, սկզ բունք ային ո րոշում է կայшց րել

հր աժարվել այն շարուն ակելու հն արավո րությունից։ Նա կшվ ար տի իր պարտա կանությ ունների կա տարումը հու նիսի վերջին կա յան ալիք բш ժն ետե րերի ժողով ից հե տո։ Ն ախագահ Քոչարյանն այլևս կենտ րոնա ցնելու է իր ուշա դրությ ունը և ջան քերը Հայшստանի առաջ կանգն ած մարտ ահրավե րների հաղթա հարմ ան և քաղաքական օրակարգի հա րցերի լուծմшն վրա»,- ասաց Վիկտոր Սողոմոնյանը։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/05/18/%d5%a1%d5%b6%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d6%84%d5%ab%d5%b9-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/?fbclid=IwAR3QO0-awRZo2umJKGD4iFwV22a_Z-E0aducCxfWxWOyv56ggse2uWHJA5c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *