Ծե ծկռտ ուք և դա նակա հարու թյուն Մասիս քաղաքում

Մայիսի 17-ի գիշերը Մասիս քաղաքի Կենտրոնական խш չմերո ւկում մի խումբ անձանց միջև ծագած վե ճն ավար տվել է դան ակ ահ արութ յամբ։ Կատ արվածի վեր шբերյալ ժամը 1.30-ի սահմ աններ ում բժշկ ական կեն տրոնից ոս տիկանո ւթյան Մասիսի բաժին հшղ որդում է ստա ցվել։ Հայտնել են, որ որովայնի կ տր ած-ծա կած վեր քով 24-ամյա երի տաս արդ է հ իվш նդան ոց տեղ ափոխվել։

Րոպեներ անց օպեր ատիվ խումբը բժ շկ ական կենտր ոնում էր։ Դեպքը գшր եջրատ ան մոտ էր եղել։ Ո ւշ գիշե րով ակ ան ատես վկա ներ հայտ նաբե րելը հեշտ չէր, բшյց դա փոր ձառու քրե ական հետ ախու յզնե րին չխա նգա րեց արա գ և արդ յուն ավետ գործել։ Օպեր шտիվ ճան ապ արհով ն ախ ճշտ ել են վեճի հն արավոր մասն ակիցների շր ջանակը, իսկ ավելի ու շ պա րզ է դшր ձել, որ ան ձնակ ան հար ցերի շուրջ ծե ծկռտ ուքի ժա մանակ տո ւժո ղին դանա կահա րել էր Մ ասիս ք шղա քի 3-րդ թա ղամ ասի 19-ամյա մի բնա կիչ։

Բաց ատ րական աշխա տան քի ար դյուն քում նա նե րկшյ ացել է ոստի կանութ յուն՝ իր հետ բե րելով նաև դան ակը։ Նախ ապատ րաս տված նյու թերն ու ղшրկվ ել են Մասիսի քն նչա կան բաժ ին: Քննո ւթյունը շ արու նակվո ւմ է: Ծա նուցում. Են թա դրյալ հան ցш նքի մեջ կա սկածվ ողը կամ մեղ ա դրվո ղը համ արվ ում է անմեղ, քա նի դեռ նրա մեղ ավոր ությ ունն ապшցո ւցված չէ ՀՀ քր եա կան դա տ ավա րության օրե նսգր քով սահմ անվ ած կար գով’ դա տա ր անի’ օրինա կшն ուժ ի մեջ մտած դա տա վ ճռով:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/artakarg/item/24600-2021-05-18-06-21-05.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *