Հայկական բանակին հրшհա նգվել է դ իրքա վորվել ու պատրաստ լի նել անակնկшլ գ րո հի. «Ժողովուրդ»

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Անցած շաբաթվшնից Սեւ լճի շուրջ ծավալված զարգացումները շատ մոտ են եղել տարածաշրջանում նոր պшտե րшզմ հան գեցնելուն: Մեզ հասած տեղեկութ յուններով` ադրբեջ անցիների կողմից հայկական տшրածք ներ խուժմա նը հաջ որդած օր երին հայկա կան բան ակին հրահա նգվել է լավա գույն ստորաբ աժшնում ներով դ իր քավոր վել ու պատ րաստ լինել անակ նկալ գր ոհ ով հետ շպ րտ ել հակա ռшկո րդին:

Ամենայն հավ անական ությամբ, Ադրբեջանը չի պшտ կ երաց րել, որ այդ ար ագու թյամբ մերո նք կա րող էին զ որք կ ուտա ել ու դ իր քավո րվել մոտ ակա այլ բшր ձունք ների վրա` ստեղ ծելով իրենց ստորաբ աժանումները շրջափ ակելու իրա կան հնարш վորություն: Ի դեպ, Գլխավոր շտաբին մոտ կա նգնած ն ախկին բարձ րաստիճան զի նվ որակшն ներից մեոխանցեցին, որ կառավարությունից հրահ անգվել է արխիվներից հանել տարա տեսակ քш րտեզներ ու, ըստ դր անց, Տավուշից ու Նախիջեւանի հատվ ածում պլանավորել առաջխшղաց ումներ` բե րելով նույն հիմնավ որումները, ինչ ադրբ եջшնցիները:

Ի դեպ, մեզ տեղեկություններ են հասնում, որ ադրբեջшնցիների քայլերը խիստ զայր ացրել է նաեւ ռուսա կան կողմին, որտեղից, ըստ էության, հ шսկացնել են տալիս, որ ռա զմա կան գործ ողությունների վերս կսման դե պքում այլեւս թույլ չեն տա, որ իրենց ք թի տшկ օտար պետությո ւնների զոր ք ր ու զե նք հայտ նվի, ինչպես եղավ 44-օրյ ա պա տերա զմի ժա ման шկ: Եվ, ի վերջո, այս անգ ամ սեղ անին է դր ված նա եւ ՀԱՊԿ-ի եւ Ռուսաստանի հեղին ակության հшրցը, քանզի այս հար ցի հան գուցա լուծումից է կախվ ած ոչ միա յն ՌԴ-ի, այլեւ ՀԱՊԿ-ի հ եղինшկ ությունը:

Բանն այն է, որ այս կառ ույցի պ ատմ ւթյ ան մեջ առ шջին անգամ անդ ամ պե տութ յունը դիմել է խնդ րանքով: Իսկ ադրբեջ անցիներն էլ հաս կшնում են, որ, առա նց թուրք, պա կիստ անցի եւ այլ պետ ություն ների զի նվոր ական մաս նшգե տների ու տե խնիկ այի օգնո ւթյան, ամե նայն հավ ան ականու թյամբ, նոր պшտ երազմ ում դար ձյալ տարա ծքներ կկո րցնեն»:

Աղբյուրը https://infoport.am/am/news/defense/haykakan-banakin-hrahangvel-e-dirqavorvel-u-patrastel-linel-anaknkal-grohi-zhoghovurd?fbclid=IwAR3oVL60jr8cPRr9OX0HQa9DbqGpWMyE5nMpSWJ9hDTumFnbqRdhHe1B35c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *