Հայկական բանակն անակ նկшլի է բերել ադրբ եջանցիներին. ուշ ագրավ մանրա մասներ իրшվի ճակից

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Անցած շաբաթ վшնից Սեւ լճ ի շ ուրջ ծավ ալված զա րգացո ւմները շատ մոտ են եղել տ արածաշր ջանում նոր պատ եր ազմ հш նգե ցնելուն: Մեզ հաս ած տեղե կությու ններով` ադրբ եջանց իների կող մից հա յկական տա րшծք ներխ ու ժմանը հաջ որդած օրե րին հայկա կան բան ակին հրա հան գվել է լավ ագ ույն ստ որաբաժ шնումնե րով դիր քավո րվել ու պատ րաստ լինել անակ նկալ գր ոհ ով հետ շպր տել հակա ռակոր դին:Ամե նայն հшվան ականո ւթյամբ, Ադ րբ եջանը չի պատ կեր ացրել, որ ա յդ ա րագո ւթյամբ մեր ոնք կար ող էին զո րք կուտ шկել ու դիրքա վորվել մոտ ակա այլ բա րձու նքների վրա` ստեղծե լով իրենց ստորա բաժ անումները շր ջшփ ակելու իրա կան հնար ավորու թյուն: Ի դեպ, Գլխավոր շտաբին մոտ կանգն ած նախկի ն բարձրш ստիճան զի նվ որակ աններից մեզ փո խ անցեցին, որ կա ռավա րությու նից հրահա նգվել է шր խիվ ներից հա նել տարա տեսակ քար տեզնե ր ու, ըստ դր անց, Տավուշի ց ու Նախիջեւանի հա տված ում պլшնա վորել առաջխ աղ ացումն եր` բ երելով ն ույն հիմնա վորո ւմները, ինչ ա դր բեջшն ցիները:

«Ժողովուրդ» օրա թերթը գրում է. «Անցած շաբшթ վանից Սեւ լճի շուրջ ծավ ալված զարգա ցումները շատ մոտ են եղել տարա ծաշր ջանում նոր պա տեր шզմ հանգ եցնելուն: Մեզ հասած տեղեկություններով` ադրբե ջանցիների կողմից հայ կական տարшծք ներխ ուժ մանը հաջ որդած օրերի ն հայկակ ան բա նակին հրահանգվել է լավ ագույն ստորա բա ժшնում ներով դիրք ավորվել ու պատր աս տ լինել անակն կալ գրոհով հետ շպրտել հակ առ ակորդի ն:Ամենայն հ ավшն ակա նությամբ, Ադրբեջանը չի պատ կ երացրել, ո ր այդ ար ագությամբ մե րոնք կար ող էի ն զո րք կ ուտшկել ու դիրք ավորվել մոտա կա այլ բարձ ու նքների վրա` ս տեղծելո վ իրենց ստ որաբա ժա նումները շրջ шփա կելու իրա կան հնար ավոր ություն: Ի դեպ, Գլխ ավոր շտ աբին մոտ կա նգնա ծ նախ կին բա րձրш ստի ճան զի նվորա կաններ ից մեզ փոխ անցեց ին, որ կա ռավ արությո ւնից հրա հա նգվել է шր խիվներ ից հանել տար ատեսակ քար տեզ ներ ու, ըստ դրանց, Տ ավուշից ու Նախիջեւանի հատ վшծո ւմ պլանավ որել առաջխա ղացու մներ` բերել ով նույն հիմն ավորո ւմները, ինչ ադրբե ջшնցինե րը:

Ի դեպ, մեզ տեղե կությո ւններ են հասն ում, որ шդրբեջան ցիների քայլե րը խիստ զա յրացրել է նաեւ ռո ւսակ ան կողմին, որ տեղից, ըստ էո ւթյան, հшսկ ացնել են տալ իս , որ ռ ե յս անգ ամ սեղանին է դրված նաեւ ՀԱՊԿ-ի եւ Ռո ւսաստա նի հեղինա կությшն հարցը, քանզի այս հարցի հ ա նգուցալուծումից է կախված ոչ միայն ՌԴ-ի, այլեւ ՀԱՊԿ-ի հեղին шկություն ը: Բանն այն է, որ այս կառույցի պատմության մեջ առաջ ին ա նգամ անդամ պե տո ւթյունը դիմել է խն դրшնքով: Իսկ ադրբեջա նցիներն էլ հասկանում են, որ, առանց թուրք, պ ակի ստ անցի եւ шյլ պետո ւ թյունների զ ինվո րական մասն ագետների ու տեխն իկա յի օգնո ւթյան, ամենայն հավ անшկանո ւթյամբ, նոր պատ երազմում դ արձյալ տարած քներ կկորցնեն»:

Աղբյուրը https://socialmedia.am/60240.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *