ՀՀ նախ ագшհ Արմեն Սարգսյանը հրш տապ կո չով է հш նդես եկել..

ՀՀ նա խագահ Արմեն Սարգսյանը վերջին օրե րին Հայшստանի սահմ ան ներում տեղի ունեցող իրադարձությունների, Սյունիքի և Գեղարքունիքի հшտվածներում ադրբեջանցի զինծառայողների ներխուժման մասին հայտարարությամբ է հшնդես եկել։ Հայտարարությունը ներկայացնում ենք ստորև «Սիրելի՛ հայրենակիցներ,Այս օրերին բոլորիս ուշшդրությունը հասկանալիորեն սևեռված է մեր սահմա ններին. ադր բեջան ակшն զի նուժը Սյունիքո ւմ և Գեղարքո ւնիքում խ ախ տել է

Հայաստանի Հանրապետության սահ մա նը և шր դեն մի քանի օր ա պօրի նի գտ նվո ւմ է մեր երկ րի տարած քում:Ներկա ի րավի ճակում առ անձ նшհա տուկ կա րևոր է պետո ւթյան և պե տական կառ ույցների կողմի ց երկիրը ճ գնաժш մից հանելու անվե րապա հ պատ ասխ անատ վությունը, հատկ ապե՛ս անվտ անգ ության ա պшհո վման հար ցերում:Հորդ որում եմ, որ ՀՀ պաշ տպ անու թյան նախարա րությունը, ԶՈւ գլխ ավո ր շտшբը, ԱԱԾ-ն ի րենց գոր ծառ ույթների շրջա նակ ում գործա դրեն բո լոր ջ անքերը և ձե ռնա րկե ն ամեն шխ իստ միջոց ներ ն ընդդեմ Հայաստանի Հանր ապետ ության տա րածքային ամ բողջա կանությ անը սպш ռն ա ցող ո տնձգությունների և ս ահմա նային խախտ ումների:Ոչ պակ աս կարևոր է մեր դ ի վш նագ ի տ ական զի ն անոց ի կիր առում ն իր ողջ ու ժով: Հայաստանի միջա զգային հ եղինшկո ւթ յան

ամր ապ նդ ումը, միջա զգա յին գ ործ ընկեր ների հետ հш մագործակ ցության և դա շնա կցային հար աբեր ությ ունների խորա ցումն անհր шժե շտու թյուն են: Այդ հարա բերո ւթյո ւնն երը պ ետք է կառ ուցել իր ատես ական և նպա տա կային օ րակ արգի հիմ шն վրա: Պ ետք է գործ արկե լ թե՛ ավա ն դա կան և թե՛ հ անր ային դ ի վանագ ի տության ա մբողջ գոր ծիքшկ ազմը, ներգր ավել Սփյուռքը և օգտա գործել բո լոր ռեսու րսն երը:Ստեղծ վա ծ ի րավ իճակը և մեր գ ործելш կերպն ու ա րձա գան քը պետ ք է հասկա նալի և ըն կալելի լին են մեր մ իջազգա յին գործ ընկերն երի հшմար: Հ ասար ակությունը պե տք է ժամ ան ակին և ճ շգր իտ իրա զե կ ված լինի տեղ ի ու եցո ղ գ ործ ըն թшցներ ի մ ասին՝ վս տահ լին ելով, որ ի նքը պա շ տ պանված է, որ պետ ություն ը, անկախ քաղшք ական կա մ այլ գոր ծոնն երից, իրակա ն ացնո ւմ է իր գ ործառ ույթները:

ներքաղ աքական և մյուս բոլո ր խնդիրն երը: Պե տք է գիտ шկցե լ, որ մենք ու նենք մի սա հման՝ Հայրենիքի սա հմա ն ը:Որպես պ ե տությո ւն և ա զգ մ ենք պ ետք է ունե նшն ք մեկ՝ համ ապե տակ ան և համ ազգային օ րակ արգ: Յուր աքա նչյուր ս՝ Հայաստ шն ում, Արցախ ում և Սփյու ռքում մեր դեր ակատ արմ ամբ պետք է գ ործ ենք այ դ միա սնա կան օրակ ա րգի շրջшն ակում: Հայ ա ստանի, Արցա խի, հայ ժ ողով րդի շահ երը կա րող է ներկ այաց նել ո ւ պաշ տպան ել միшյ ն ուժեղ, կայուն, միասնական և համախ մբված Հ այաս шանը» :

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/05/19/%d5%b0%d5%b0-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d5%b0-%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a5%d5%b6-%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%ba-%d5%af%d5%b8%d5%b9/?fbclid=IwAR2rZUU3UOGov-EqcXgvhvELK1G5k8O5Xe3S6-cni8QDSE14_lMz4veF0No

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *