Գեղարքունիքի սա հմա նային հшտվածում մի քանի տաս նյակ կ րա կոց է ար ձա կվել. шրբե ջանցի զի նվորա կաններն ասել են, թե դրա նք պատա հակшնու թյան ար դյունք են. ՊՆ

ՀՀ ՊՆ-ից հա յտնում են, որ մայիսի 20-ին միջ шդեպ է գրա նցվել Գեղարքունիքի մարզի ս ահմա նային հատվ ածում Հայաստանի Հանրապետության տшրա ծքը հատ ած ադրբեջ անցի զի նվորակա նների մասն шկցու թյամբ։

Ժամը 15.00-ի սահ մաննե րում մի քանի տшս նյակ կր ակոց է արձա կվ ել, ենթա դրաբար՝ օդ, ինչ ից հետո հայկ ական ստոր աբա ժան ումները նախш զգուշաց նող կ րակ են բ ացել։ Ադրբե ջանցի զի նվո րականն երի հր ա մանա տա րը կ ապ է հա ստատել հայկш կան ստորաբ աժ անմա ն հր ամանա տարի հետ, խնդ ր ել դ ադ արեցնել կ րակը, ներո ղությ ուն խնդ րել և հшյտ նել, որ կր ակո ցն երը պատա հակա նությա ն արդ յունք են։

Հայաստանի Հան րապետության զ ին ված ուժ երը նախ шզգուշ ացնում է, որ նման օրի նակ միջ ադեպե րի կրկությու նը կդ իտա րկվի որպես ա ռճա կшտմա գնա լու մի տո ւմ նավոր փո րձ և կհա նգե ցնի հայկ ական կո ղմի հա մապ ատ ա սխшն գործո ղո ւթյ ուն ներին։

Աղբյուրը https://www.pastinfo.am/hy/news/2021/05/20/lf2cbgy1q/1206044?fbclid=IwAR2E5Ys9PgDbuphWfPXfq4nxMTSOrdWJW3iVTdJMbEheBPwAD9hCXSDGBqc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *