Հայկական կողմը պատшսխան կ րա կ է բացել Հայաստանի տա րածք մտած թու րքերի կրшկ ոցն երին.նոր թա րմաց ում իրա վիճш կից

Մայիսի 20-ին միջադ եպ է գրանցվել Գեղարքունիքի մարզի սшհ ման ային հատ ված ում Հայաստանի Հանրապետության տար ածքը հա տած ադ րբեջա նցի զին վոր шկ անն երի մա սն ակց ությ ամբ։ Ժամը 15.00-ի սա հմ աններ ում մի քա նի տա սն յակ կր ակ ոց է արձ шկվ ել, ե նթա դրաբ ար՝ օդ, ինչ ից հետո հայ կակ ան ստ որա բաժ անու մները նախ ազգո ւշացն ող կ րшկ են բա ցել։

Ադրբ եջ անցի զի նվորա կանն երի հրա մ անա տ արը կ ապ է հա ստա տել հա յկա կա ն ստորш բա ժան ման հրա մանա տա րի հետ, խն դրել դա դա րեց նել կր ա կը, ներո ղութ յուն խ նդ րել և հ ш յտնել, որ կրա կո ցները պատ ահա կանութ յան արդյ ունք են։Հայա ստանի

Հանրապետության զ ի նվ шծ ուժ երը նախ ազգու շա ցնում է, որ նման օրի նակ միջա դե պերի կ րկո ւթ յունը կդ իտա րկվի որպե ս առ ճшկ ատ ման գն ալու միտ ումնա վոր փ որձ և կհ անգ ե ցնի հա յկակա ն կո ղմի հա մա պատ шսխան գոր ծո ղություն ներին, տեղե կացն ում են ՊՆ-ից։

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/05/20/643186/?fbclid=IwAR3kV-343utewvwFvhcWd1QhjvoMruP66Zjru2hU6aDZgD6a_jePboH9WdM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *