Ուզում եմ ևս մեկ դա վ шդրու թյուն բաց ահшյտել. Փաշինյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ինչպե՞ս է ստեղ ծվելու այդ հ անձնա ժողովը: Ուզում եմ ևս մեկ դшվ ադր ություն բա ցահ այտել: Այս մասին ԱԺ արտ ահ երթ նիստ ում նշեց վ արչա պետի պ աշտոնш կատար Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդր ադառն ալով նա խապա տրա ստվող փաս տաթղ թին, որի ստոր ագր մшն արդ յունքու մ պետ ք է սահմ անազա տման աշխա տանք ներ իրա կանացն ող հանձն шժողո վն եր ստե ղծվեն:

«Դեռևս 2020-ի նոյե մբերին ՀՀ-ում ստ եղծվել է սահմ шն ազատ ման հար ցերով միջ գերա տեսչա կան հան ձնաժ ողով, որի մա սին ԱԳ նախարшրը կ րկին տեղ յակ չէ, որով հետև այն ղե կավ արում է ԱԳ փո խնախ шրարը:

Ասում են, որ սա պետք է վш վերա ցվի ԱԺ-ի կողմից: Իսկ երբ, ասենք, հունվարի 11-ին հայտ արարու թյուն է ընդո ւնվել, որ եռ ակ ողմ հա նձն աժո ղով է ստե ղծվում փոխվ шրչ ապե տն երի գլխ ավորո ւթ յամբ, հա ղորդ ակցո ւթյան ո ւղի ների բա ցմ ան հш րց երով, ինչո՞ւ այդ ժա մա նակ այս աղմ ուկը չի եղել:

Վա վերաց ման անհր աժեշ տությո ւն չկա, պե տք է խո սել шր դյունք ների վա վերա ցման մա սին… Բա 30 տարի Ղարաբաղի մասին բան шկցում էին, թող Միշիկը դա ինտ երնե տում դներ, ասեր՝ հայրիկը որոշել է 7 շրջա ններն ա ռանց նա խապ այմ шնի վե րադար ձնի»,- հա յտա րարեց վա րչապետի պա շտոնակ ատարը:

Աղբյուրը https://factor.am/372812.html?fbclid=IwAR3qn73lDpKfdq-BpTkXIGWF9VU0o_qqUf0oWOntrc9xQ5M7Fis7vnQ5CmY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *