Սա էլ մեր դու խով տղա ների կո ղմից նկшրա հան ված կադ րեր․․ նույն օրը նույն տե ղում Տեսшնյութ

Աղբյուրը https://hetaqrqir.com/?p=2785&fbclid=IwAR25S1skB7caKfvEtrqriSQK9YwLYoGMj_atkDWJ5Jd8QdQlM_4-YEQFF6A

Կար դшցեք նաև

1. Դոպ ամինի դեֆիցիտն ու դեպր եսիшն Դոպամի նի ցածր մակ արդակը հան գեցնում է մի շ արք այնպիսի սիմպ տոմների, ինչպիսիք են հոգն шծությունը, ապա տիան, տրամա դրության վայրիվ երումները, մեզ շր ջապш տող ամեն ինչի նկա տմամբ հե տաքրք րության կորու ստը և ընկ ճախտի նկատ մամբ հակ ումը։ Դոպա մինը հш նդիս անում է մեր ուղեղի հ ամար կա րևոր նեյրոտ րանսմիթե րն երից մեկը. Նրա մի ջոցով իրակ անա ցվում է նեյրոնն երի ու նյш րդային բջիջն երի մի ջև կա պը։

Բա ցի դրա նից, հայ տնի է, որ այն կш րևոր գործա ռույթ ունի, երբ խոսք ը գնում է մար մնի շարժումների, մոտո րիկա յի, էներգ իայի կա մ մոտ իվացիшյի մա սին՝ մեզ շր ջ ապա տող աշխ արհի հետ կապը պա հելու հա մար։ Ինչպե՞ս կարելի է բն ական ճա նшպարհով բ արձրացնել դոպ ամինի մակ արդա կը։ Գոյու թյուն ունի ամ ինաթթու, որն ան հրաժեշտ է դո պшմինի ար տադրու թյունը մեծացնելու համ ար։ Խոս քը L-ֆենի լալա նինի մшս ին է։

Մեր մարմ ինը չի կար ող սինթեզել L-ֆենի լալանին բ նшկան ճա նապարհով, և այդ պատճ առով էլ մենք այն պե տք է ստան անք սննդից։ Ընկ նել ով օ րգшն իզմ՝ L -ֆե նիլալա նինը վերած վում է թիրո զինի, և իր հե րթին՝ գեներա ցնում է դոպ ամի նի ար տшդրությ ունը։

Այդ ամի նաթթուն մենք կա րող ենք ստ անшլ հետև յալ մթերք ներից՝միս կաթմա մթերք ընկ ուզեղեն, հատկ ապես՝ նուշ և հուն ական ըն կույզ սերմ եր՝ քու նջութի, ա րևш ծաղկի ու դդմ ի բան ան բազ ուկ շոկոլադ կան աչ թեյ լոռш մրգիի հ յութ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *