Գի տեք թե ինչ է նշան ակում բա ցել ֆրա նսիական զո րքի ճան ապ արհը դեպի Սյունիք…Հակոբ Բադ ալյ անի պա րզաբա նումը

Այլընտրանքը պետք չէ շփոթել պատրա նքի հետ. գիտե՞ք թե ինչ է նշանակում բացել ֆրանսիական զnրքի ճա նապարհը դ եպի Սյունիք. քաղաքագետ Հակոբ Բադալյան Այս օրերին շատ եմ պատահում կարծիքներ այն մասին, որ պետք է բացել ֆրանս իական զn րքի

ճան ապարհը դ եպի Սյունիք: Ընդհան րական եմ ներկայ ացնում:Ֆրանսի այի ռш զմш կшն օգնության պատրաստակամության հանգամանքը հիշատակելիս, չափազանց կարեւոր է ուշադրություն դարձնել մի կետի, որը կարծես թե հաճախ մնում է անտեսված, մինչդեռ դա է առանցքայինը՝ ՄԱԿ ԱԽ մանդատի ներքո: Ինչպես հայտարարեց Փաշինյանը, Ֆրանսիան պատրաստ է ՄԱԿ ԱԽ մանդատով:Ինչ է դա նշանակում: Դա ն շանակում է, որ Ֆրա նսիան պատ րաստ է, բայց այդ թվում մի այն Ռուսաստանի հետ համաձայնեցված: Ըստ

այդ մ, երբ խոսվ ում է այն մասին, թե ՄԱԿ ԱԽ-ում ՌԴ-ն վետ ո կդնի, դրա հ ամար պետք է ու ղղակի դիմել Ֆրանսի այի ն ու բերել, սա, կներեք, որոշակի իմ աստով նույնիսկ ծիծաղելի է: Այլը նտր անքը պետք չէ շփո թել պատր անքի հետ, քաղաքակ անության մեջ դա ոչ թե օգնում է, այլ պш տժпւմ: Ֆրանսիան Հայաստանին առաջ արկում է թերեւս ՌԴ հետ աշխատ անքի նոր հնար ավո րո ւթյու ն, նոր գիծ բացել, Հայաստ անին տալ նոր խա ղաքա րտ ե ւ այդ մ ի ջոցով նաեւ ստ անձնել նոր դեր ակա տարում, ո րը մեծ հավ անա կանու թյամբ քննա րկված է Վաշինգտո նի հետ: Հակոբ Բա դալյանի ֆեյսբո ւ քյա ն էջիցԼ

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/05/22/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d6%84-%d5%a9%d5%a5-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a7-%d5%b6%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%a5%d5%ac-%d6%86%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%bd%d5%ab%d5%a1/?fbclid=IwAR0c2NkClLu8sJq7fXKXnNZFa1f2bcCdoV_bKWCn8IkbxTYgjmP0so0fKsU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *