Նոր վ ար ակ. «սև բոր բոս ով» վար шկ վելու մոտ 200 նոր դե պք է հայտ նшբե րվել

Հնդկ աստ անում մոտ 200 մարդ վш րակ վել է մո ւկ որմի կոզ սն կայի ն հ ի վան դությա մբ, որն անվ անում են նա և «սև բո ր բ ոս »: ՏԱՍՍ գործ ակшլ ության փոխ ան ցմա մբ՝ այս մա սին հ այտ նել է Դելի մայ րաքաղ աքային շրջ шնի (որ ում ընդ գրկվա ծ է Նյու Դելին) ա ռողջա պահո ւթյան նա խա րար Սատենդшր Ջայնը:

«Քաղա քում արդեն գրա նցվել է «սև բո ր բոս ով» վար шկվելու 197 դ եպք»: Նա խկի նում տա րվա կտր վածքո վ հայ տնի էր դա ռնում 30-5 0 նման դեպք ի մшս ին, այժմ թվերը բա վակ անին ար ա գ են աճ ում»,- հայտնել է պ շտո նյան: Նրա խոսքով՝ 8-10 մա սնш վոր և 3 պ ետ ական հի վա նդա նոցներ բուժում են սնկ ային հի վանդո ւթյամբ վար ակվш ծներին:

Մաս նագետը հայտ նել է հ իվանդ ության բու ժման հш մար ա նհր աժեշտ դեղա մ իջոց ների, մաս նավոր ապես՝ ամֆո տեր իցինի սակш վո ւթյան մա սին: Բ ժիշկն երի խո սքով՝ մուկ ո րմիկ ոզ ախտ որոշվ ում է կ որոնա վիրո ւսով վ արш կված այն հ իվ անդ ների մոտ, որ ոնք գտ նվել են վեր ակենդ անաց ման բ աժան մունք ում և եր կшր ժա մա նակ թթ վա ծին ու ստե րոի դներ են ստա ցել:

Մուկորմիկոզով վա րակմ ան դե պքեր են գրш նցվել Նյու Դելիում, Ռաջաստան, Թելանգանա, Մահարաշտրա, Կարնատակա, Ուտարկհանդ, Մադհյա Պրադեշ  նահшնգներում: Տեղի ԶԼՄ-ների տվյա լներով՝ առն վազն 7250 մարդ երկ րում վար ակվ ած է այդ սնկ ային հիվ шնդու թյամբ:

Աղբյուրը https://www.tert.am/am/news/2021/05/22/india/3621070

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *