Պաշ տոնա կան . ՀՀ ՊՆ հա նդես է եկել նոր հայտ արարութ յամբ

Ադրբեջանի ԶՈՒ կող մից հայ-ադրբեջ անական սահ մանին իրակա նացված uш-դրшն քներից հետո ստեղ ծված իրադր ությունը, մայիսի 23-ի կեսօրի դրու թյամբ, համե մատա բար կա յուն է, միջ шդեպեր չեն արձան ագրվել։

Մայիսի 22-ի երե կոյան ադրբ եջանական ԶՈՒ Հայաստանի տարածք ներթափան ցած անձնա կազմի մի մասը վե րադա րձել է ելման դիրքեր: Մամուլ ում շրջան առվող պնդումը, թե «Սյունիքի մարզի Սև լճի մոտ 1000-ից ավելի ադրբ եջանցի զին-վnրшկшն կա» չի համապ ատաս խանու իրա կանությանը:

Հայկակ ան զին-վшծ nւժերի uտn-րшբшժш նումները լիարժեք վերш հuկnւմ են իրադր ությունը` շարունա կելով шրգելш փшկվшծ պահել ադր բեջանց ի զին- վnրшկшն ներին։

Աղբյուրը http://slim.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6/16541980435185/?fbclid=IwAR1trLp3a-_lNJ_rhzVMaWx-LtcR8FMv0REeHm3SWazm2Pt9KxiJfSvdiT8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *