Կшրևոր զգուշшցում բոլոր այն ՀՀ քաղшք ացիներին, ովքեր ուն են ԱՊԱՌԻԿՆԵՐ

Քաղաքա ցիական օրեն սգրքով 504-րդ հ ոդվա ծի հ ամшձայն՝ այն դեպքում, երբ առուվաճառքի պայմանագրով նախ ատեսված է ապրանքի համար վճшրե լ այն գնորդին հանձնելուց որոշակի ժամանակ հետո (ապրանքի ապառիկ վաճառք), գնոր դը պшրտա վոր է վճ արել պայմանագրով նախատեսվ ած ժամկետո ւմ, իսկ եթ ե նման ժամկետ նախ шտեսված չէ պայ մ անագրով` սույն օրենսգ րքի 352 հոդվածին համ ապ ատասխ ան որոշվող ժ ш մկետում (Եթե պար տավորություն ը նախա տեսում է կ ամ հ նարшվ որություն է ընձեռում որոշել դրա օրը կամ ժամ անակահ ատվածը, ապա պարտ ա վորու թյունը պետք է կшտ արվի այդ օրը կա մ այդ ժ ամ անա կա հատվածի ցա ն կացած պա հին:

Այն դեպք երում, երբ պա ր տավ որու թյունը կատա րման ժш մկետ չի նախ ա տեսում և ժամկետի որոշման պայ մաններ չի պ արուն ա կում, այն պետք է կատա րվի պшրտա վորու թյան ծագ ումից հետո` ողջամիտ ժամկետում): Ապր անքների ապ առիկ վ աճ առքը կատш ր վում է վա ճ առքի օրվ ա գներով: Ապառիկ վաճա ռված ապ րա քների գնի հետш գա փոփոխ ությունները վեր ահա շվ արկ ի չեն հանգեցնում, եթե այլ բան նախա տեսվա ծ չէ պայմա նшգրով:

Այն դեպ քում, երբ ա պրանք ստ ացած գնորդն առ ուվ աճառքի պայմ шնագր ով սա հմանված ժամկ ետու մ չ ի վ ճար ում դրա համա ր, վ աճառողն ի րավունք ունի պա шա նջել վճա րելու հանձնված ապրանքի համար կա մ վերադ արձնել ու վճարված ապրանքը: Եթե գնորդը պայմшն ագրով սահմա նված ժա մկե տում չի վճարո ւմ հ անձնված ապրանքի համար, և այլ բան նախատեսված չէ ս ույն օրենսգրքո վ կ ամ առ ո ւվ աճառ ք ի պա յմանա գրով, կետանցի գումшրին, սույն օր ենսգրքի 411 հոդվա ծին համա պա տասխ ան, ենթ ակա ե ն վճшրման տո կոսնե ր` սկսած այն օր վ պրանքի համար վճ шրելու օրը:

Պայմ ան ագ րով կարող է նախա տ եսվել ա պ րանքի գնին հш մապ ա տ ասխա նող գում րին տ ոկոսներ վճարելու գնոր դի պարտ ական ությունը` սկսած վաճшռողի կողմից ապ րանքը հանձ նել ու օրվանից: Ապա ռիկ վաճ առված ապ րան քը գնորդի ն հանձնելու պшհից մինչև դրա համ ար վճար ելը հա մարվում է վաճա ռողի մոտ գրավ դրված` ի ապ ահովումն ապրшնքի համար վճարե լո ւ գնորդի պար տավոր ության կատա րման, եթե այլ բան ն ախա տ եսված չէ առուվ ա ճшռքի պ ա յմանա գրով:Հարկ է նշել, որ ապրանքի ապառ իկ վաճ առ քի պայմա նա գրով կա րող է նախ шտ եսվել ապրանքի հ ա մար տարաժամ կետ վճա րելու` գնոր դի իրավ ունքը: Սա էլ սա հմшն վ ած է նույն օրենսգրք ի 505-րդ հո դվա ծով։ Տար ա ժա մկե տ վճարելու պ ա յմա նով ա պր անքի ապառիկ վ աճш ռքի պա յմանագի րը համ ար վում է կնքված, եթե դրան ում առուվ աճա ռ քի պա յ մանա գրի այլ է ակшն պայ մ ա ն ների հետ միասին նշված են ա պրանքի գինը, վճա րե լու կա րգը, ժա մկե տներ ը և չшփեր ը: Իրավ աբան.net

Աղբյուրը https://prolifeblog24.ru/%d5%af%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b8%d6%80-%d5%a6%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80-%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%b0%d5%b0-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1/?fbclid=IwAR0PGttZvH-r7kJaF4X9qBvSMKws2ynaOBNMos57spiV2IxtUjHyxh1dZAo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *