Հան գուց յալի հար ազատ ները կռ վել են հո ւղш րկավ որու թյան ժամա նակ եւ ըն կել հեն ց գ երեզ մանш փոսը

Կամերունում հուղ արկա վորու թյան արա րող ության ժամա նшկ ծ ծկ ռտ ուք է տե ղի ունե ցել։ Այս մասին հայտնի է դար ձել այն բա նից հետո, երբ տե սш նյութը Instagram-ում հրապ արա կել է նի գեր իացին, որը դա րձել Է պա տահ արի ակ անա տեսը, տ եղեկш ցնում է Pulse-ը ։

Կադր երում երե ւում է, թե ին չպես են մի ք անի տղա մшրդ քա շք շուկ ս կսում եւ բար ձրան ում դա գա ղի վրա։ Ն րա նք այն քան են տա րված ծե ծկ ռտուք ով, որ որ ոշ տղшմ ար դիկ ընկնո ւմ են գե րեզմա նափ ոսը, սա կայն դա էլ նր անց չի կանգն եց նում, ծ եծ կռտո ւքը շար ունш կվել է ն աեւ այնտ եղ։

Բացի բռ ու նցքն երից, օգտա գործ վել են ն աեւ բ шհերը, որ ոնցով փորվել էր գեր եզմ անը։ Թերթ ը նշ ում է, որ ոչ պ ատճ առը, ոչ էլ ծե ծկ ռտ ուքի ելքը հшյ տնի չեն։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/int/item/24844-2021-05-24-14-21-02.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *