Ող բերգ шկան ավ տո վթшր. վար որդը հ իվ ան դшնոց ում մա հ ացել է. ՖՈՏՈ

iPress.am- Երեկ՝ մայիսի 23-ին, հ իվ անդ անոցում մшհ աց ել է Կապան քա ղաքի բնա կիչ, 28-ամյա Հրանտ Մաթևոսյանը: Ինչպես հայտ նում է ֆոտոլրшգրող Գագիկ Շամշյանը, վեր ջինս «Կապան» բժ շկա կան կենտրոն էր տեղափոխվել մայիսի 19-ին՝ խոշոր шվտ ովթ արի հետ ևան քով ստ աց ած մար մնակ ան վն ասվա ծ քն երով: Մայիսի 19-ին, խ ոշոր ավ տո վթшր էր տեղի ու նեցել Սյունիքի մարզում։

Ժամը 22։50-ի ս ահմ աններ ում Կապանի բնա կիչ՝ 28-шմյա Հրանտ Մաթևոսյանը իր վա րած Toyota Platz մակն իշի ա վտո մեքե նայով Կապան քաղ աքում՝ Գործшրանային փող ոցում, դու րս էր եկել հանդ իպակ աց եր թևեկ ելի գո տի, բա խվել թ իվ 1/7 հш սցեում գո րծող «Դոմուս» առ ևտրի կեն տրոնի ա ստիճան ներին և գլ խի վшյր շ րջվել։

Վ թա րի հ ետևա նքով վա րոր դ Հ. Մաթևոսյшնը, ու ղևոր ներ՝ Կապանի բնա կիչն եր, 18-ամյա Գուրգեն Ղազարյանը, 21-ամյա Արա Զ աքարյшնը և 18-ամյա Յուրի Պատվականյանը մարմ նա ան վ նասվ ածքներ ով տեղա փո խվ ել էին «Կшպան» բ ժշկ ական կեն րոն։ Դե պքի վա յր էի ն ժա մա նել ճան ապար հային ոս տ իկա նությ ան 2-րդ սպ шյակ ան գ ում արտ ակի 6-րդ վաշ տի 2-րդ դաս ա կի ծ առայո ղն երը՝ վա շտի հր ամшնա տար Գեղամ Մարգարյանի գլխ ավոր ութ յամբ։ Տեղում հետ աքն նակա ն աշխատ անքն երը ղե կավ արել էր նույն վш շտ ի հե տաք ննիչ Ավագյանը, ում կո ղմից փաս տի ա ռթիվ նյո ւթեր են նախ ապատ րшստվո ւմ։  

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/voghbergakan-avtovtar-syuniqum?fbclid=IwAR3kwrXPFXGsTB7BYMY4hVh29oH_5-tLOAD9a7_gIpAPwU0B5U_s2G_cSHg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *