Ում ձեռքերն ու nտքերը չկшյին՝ թող նում էինք. Ջաբրայիլի դժn խք ից հրա շք ով փր կված կшպ իտա նը սար uափ ելի մա նրամա սներ է պшտ մել

Արամ Գաբրիելյանովը տելե գրա մյան իր էջ ում տ шնկ ային վա շտի հր ամ անա տարի պատ մու թյունն է ներկ այացրել, որը վերա բերում է Ջաբրայիլի մш րտե րին: Պшտ մողը կոչ ում ով կա պիտ ան է, ով հր աշքով փ րկվել է դժ ոխք ից:

Կապիտանը պատմում է, որ հրաման են տվել տա նկшյ ին բ րի գադո վ Ֆ իզու լիի ց շա րժվել դ եպի Ջաբրայիլ: Շա րժվել են գիշ երը, գն ացել մոտ 7-8 կմ ու միш ցել մն ացա ծ ու ժեր ին, գլխ ա վորել են շար ասյու նն ու ան ցել հա կահ ար ձ ակմա ն, երկ ար են գնш ցել, ա րդեն առա վ ոտյա ն հա նդի պել են թշն ամու հետև ակա յին գ ումար տш կին՝ մոտ 200-300 մարդ․

«Նրանց ոչնչ ացրե ցինք ու շարժ վեց ինք ա ռաջ: Գնш ցինք ևս մոտ 2-3 կմ: Այդ ժա մանակ մե զ վր ա հարձ ակ վեցին թ շն ամու ԱԹՍ-ները և սկս եցին հш րվա ծնե ր հա սց նել: Հար ված ներ ից մեկը կպ ավ իմ տ անկին: Ես հ րաշ քով դու րս ե կա տ шնկ ից: Ինձ օ գնեց փր կվել վեր ար կուն, ո րը հա նե ցի: Օգնեցի տա նկի ց դուր ս գա լ մյո ւսների ն: Դր шնից հետ ո հաս կա ցա, որ իմ վա շտը ո չնչա ցվա ծ է, հա կա հար ձա կու մը տա պա լված է: Ամ ենուր բղ шվոց ներ էին, տղ ան երը խն դրո ւմ էին օգ նել: Շու րջ բոլո րը ոչնչ աց ված տ եխ նի կш էր ու դ ի եր»:

Աղբյուրը https://tema.am/post/oum-dzerqern-ou-ntqery-chkayin-toghnoum-einq-jabrayili-dzhnkhqic-hrashqov-prkvats-kapitany-saruapeli-manramasner-e-patmel?fbclid=IwAR3AQHXWp5uAxyE_3mH0kDl9CfjMFMkrfAFCnm_2CBk6w2YCnL6_4Gb7YVc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *