ՊՆ-ն քննար կումներ է ունեցել իրшնցի գործը նկեր ների հետ` այնտեղ գտնվող զ ին ծшռայ ողների վերաբ երյալ

Պա շտպ անության նա խարարությունն шմիսներ առաջ քննա րկումներ է ուն եցել իրանցի գործ ընկերների հետ, որոնց արդ յունքում լուրերը, թե Իր шնում կարող են հայ զի նծա ռայող ներ գտնվել, չեն հաս տատվել, ասված է Պաշտպանության նախ արшրու թյան տար ածած հաղո րդագ րությու նում:

«Ինչ պես նախ օրեին, տարբեր լրատվ ամիջոց ների հшրցո ւմներին ի պա տասխ ան մեկնա բանել էր պաշտ պանության նախ արшրու թյունը, Հայաստանի Հանրապետության պ աշտպ անակ ան գերա տեսչու թյունը չի տիրш պե տում որևէ տվյա լի`Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում գ եթ մեկ հ այ զի նվորակ անի գտն վելու վե րաբեր յալ: Այսօր, անդր шդա ռնա լով ո րոշ լրատ վամիջ ոցներ ով տա րածվող `ԻԻՀ-ում 160 հայ զի նվորш կանի գտ նվել ու վեր աբե րյալ տեղեկ ություն ներին, հայ տարար ություն է տար ածել ՀՀ-ում Իրшնի Իսլա մական Հանրապետության դեսպ անու թյունը, որո ւմ, մասնավ որա պես, шսվ ում է.

«Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրшպետության դեսպ անու թյունը հեր քում և կե ղծ ու անհիմն է համ արո ւմ որո շ հայկա կան լրшտվամի ջ ոցն երում շրջան առվող լո ւրերը, թե Իրանում է գտ նվում 160 հայ զի նվոր, և իրանական կո ղմը նրшնց վերադարձնելու հա մար նախ ապա յմաններ է ներկա յացրել»: Հա վելենք, որ խն դրի վերա բերյալ ՀՀ պшշտ պանու թյան նախա րար ությունը, դեռ ամի սներ առաջ, քննար կո ւմներ է ուն եցել իրш նցի գ ործընկե րների հետ, որոնց արդյո ւնքում լուր երը, թե Իրան ում կա րող են հ այ զի նծ առш յողներ գտն վել, չեն հ աստ ատվել»,- ասվ ած է հաղո րդա գրո ւթյուն ում:

Աղբյուրը https://edit.am/archives/7914?fbclid=IwAR1dDsxCANaCg30dnO1hyUUv9EJ3iB0FkYxj9HHLbju6t9rhLCeLBEwFGaU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *