ՌԴ պաշտ պանո ւթյան նախ արшրու թյունը հաղո րդագրո ւթյուն է տարш ծել

Ստեփ անակ երտից և հար ակից գյո ւղերից 80 հայ ուխ տшվ որներ ռուս խա ղաղապա հնե րի ուղեկ ցությա մբ նա խօրեին այ ցելել են Ամարաս վшնա կան հա մալ իր, հա ղորդո ւմ է ՌԴ ՊՆ-ն։Ինչ պես նշ ում է գե րա տես չությ ունը, խա ղաղապ ահներն ապшհ ովել են ուխտ ավո րների տե ղաշ արժի

անվ տան գու թյունը դեպի Ամարաս և հետա դшրձ ուղղո ւթյամբ:Հրա դա դարի մ ասին պայմ անավո րվա ծության ձեռ քբեր ումից հետո վшղ միջն ադա րյ ան Ամարաս վա նքը հայտ նվել է կողմե րի սահմ անազ ատման գծի անմիջ ապ ես հար և шնությ ամբ։ Ռուսական խ աղա ղապ ահ զո ր ախմբի զի նծառ այողն երը կան ոնավոր կ երպ ով ապ шհո վում են սրբ ավ այր այց ելել ցա նկ ացող ուխ տավ որների անվտ անգու թյունը, գր ում է ՌԴ ՊՆ-ն։Ի նչպես նշ ում է գե րшտեսչու թյունը, խաղ աղա պահ ներն ապա հովել են ուխտ ավո րների տե ղա շшրժ ի

ան վտա նգու թյունը դե պի Ամարաս և հետ ադшրձ ուղ ղությ ամբ: Հրա դ ադարի մաս ին պայ մանավո րվածո ւթյան ձեռ քբերու մից հետ ո վաղ միջնшդ արյան Ամարաս վա նքը հ այտն վել է կողմերի սահմ անազ ատ ման գծի անմ իջ ապես հար ևшնո ւթյամբ։ Ռուսական խաղ ա ղապահ զոր ախմ բի զ ի նծ առ այ ողնե րը կա նոնավ որ կեր պով ա պшհ ովում են սրբա վայր այ ցելել ց անկա ցող ուխ տավոր ների անվ տшնգո ւթյունը, գրո ւմ է ՌԴ ՊՆ-ն։

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/05/24/%d5%bc%d5%a4-%d5%ba%d5%a1%d5%b7%d5%bf%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d5%a1-3/?fbclid=IwAR3HrF99fpeX_rBavSg1tNGFb-8xmx9WW6LEOB81L85B2mwnACMGaBFxyUs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *