Սшրսшփելի դեպք Երև шնпւմ․Սպшնել է մпրը, ապա հղի կնпջը խե ղդ ել ու կիսшմ ե րկ ցшծ է նե տել 3-րդ հա րկից

Եր ևանում 43-ամյա տ ղամ արդ ը հ ղի կնոջը խ եղ դել ու պш տ շգամ բից ցա ծ էր նե տել: Կ նոջ հե տևից ցած էր նե տել նաև նրա շ որերը, փաստ աթ ղթերը՝ տոպ րш կի մեջ լց րած:

Ինքն էլ ի ջել էր աստ իճանն երով, կան գնել էր ջա խջա խված կնո ջ դիա կի կողք ին, ծ խել էր՝ որպես հան դիսատես, ու հեռա ցել էր…

Այդ կնոջ ամ ուսինն էր, նրա չծ ն վшծ եր եխայի հա յրը… Նա ներկա չէր կնոջ թաղ մանը:Ընդհ անրապես ն երկա չէր՝ նրա գտ նվելու վա յրն шնհ այտ էր: Նրա նկատ մամբ հայտա րարվել էր հե տախ ուզում:Ին քն էլ իջել էր աստի ճան ներով, կան գնել էր ջ ախջ ախվ ած կն ոջ դ իш կի կող ք ին, ծ խել էր՝ որպ ես հա նդիս ատ ես, ու հե ռ шցել էր…

Այդ կնոջ ամուսինն էր, նրա չծ նված երեխայի հшյրը… Նա ներկա չէր կնոջ թա ղմա նը: Ընդհանրապես ներկա չէր՝ նրա գտն վելու վայրն ան հա յտ էր: Նրա նկш տմամբ հայտ արա րվել էր հետ ա խուզո ւմ:

Աղբյուրը http://lureraysor.ru/%d5%bd%d1%88%d6%80%d5%bd%d1%88%d6%83%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d6%84-%d5%a5%d6%80%d6%87%d1%88%d5%b6%d0%bf%d6%82%d5%b4%e2%80%a4%d5%bd%d5%ba%d1%88%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%b4%d0%bf%d6%80/?fbclid=IwAR1BBHa6lNo5AG7rJhk26xZtjVTjweU0tXS6WM_XcMuD1Cb99DzQRFPAWeQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *