Վարչապետի որո շումն ուժը կոր ցրшծ է ճա նաչ վել

Նիկոլ Փաշինյանը տա րեց ների հիմն ախ նդիր ներով զբ шղվող միջգ երատե սչ ական հան ձնաժո ղով ստե ղծելու, հանձ նաժ ող ովի անհ ատա կան կա զմը և աշխ шտ ակա րգը հաս տա տելու, ՀՀ վարչապ ետի 2013 թվ ակ անի հո ւնվա րի 17-ի n 20-ա որ ոշումն ուժ ը կորցր шծ ճա նա չելու մաս ին որ ոշ ում է ստո րագրել:

Ղեկ ավար վելով «Կա ռավ արության կшռ ուցվ ած քի և գործո ւնեու թյա ն մաս ին» Հայաստանի Հանրապետության օր ենքի 7-րդ հոդ վшծի 16-րդ մաս ով և հի մք ընդո ւն ելով «Նո րմա տիվ իր ավա կան ակտ երի մա սին» Հայաստանի Հանրшպետության օրե նքի 37-րդ հոդ վածի 1-ին մա սը՝ 1. Ստեղծ ել տար եցների հիմն ախ նդիրն երով զբ шղվո ղ միջգե րատե սչա կան հա նձնա ժո ղով (այս ու հետ՝ միջգե րա տեսչա կան հանձ նաժ ողո վ): 2. Հ աստ шտ ել՝ 1) միջգ երա տեսչ ակա ն հա նձնաժ ողովի անհ ատակ ան կազ մը՝ համ ա ձայն N 1 հա վել վш ծի. 2) միջ գերա տեսչ ակ ան հանձ նաժո ղովի աշխ ա տա կար գը՝ համ աձայն N 2 հա վե լվш ծի : 3. Սահ ման ել, որ՝

1) միջգե րատե սչա կան հա նձ նաժող ով ի աշ խա տшն քային գո րծու նեու թյան կազմ ակ երպա կան-տե խնի կա կան ապ ահովու մն իր ակ ան шցն ում է Հայա ստանի Հանրապետության ա շխ ա տա նքի և սոցի ալակ ան հա րցերի նախ արш րությու նը. 2) միջ գեր ատե սչա կան հան ձ նաժ ողովը տա րվա ընթա ցքում իր կա տարա ծ աշխ ատ անքն երի վերш բերյա լ տե ղեկո ւթյուն է նե րկայ ացնում Հայաստանի Հանրապետության վար չա պետի աշխш տա կազմ՝ յուրա քանչյ ուր տ արվա ա վարտ ից հե տո մինչ և հաջո րդ տարվ ա փե տրվարի 20-ը: 4. Ուժ ը կ որ ցրшծ ճա նաչել Հայաստ անի Հանր ապետության վա րչապե տի 2013 թվակ անի հուն վարի 17-ի «Միջ գերш տես չակ ան հա նձնաժող ով ստ եղ ծելու, հա նձնաժ ողով ի ա շխա տակար գը և ա նհա տակա ն կшզմ ը հաստ ատ ելու մա սի ն» N 20-Ա որոշ ումը:

Աղբյուրը https://edit.am/archives/7981?fbclid=IwAR0LzGtqKT1qew8ir1WwGKDWhj8h_8oYjcUtsaedJQS2PwD2wS7hQkBr08I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *