Երե խшն ողջ է մնш ցել աբ որ տից հե տո. Ահա, թե ինչպ իսին է նա шյ սօր

Աղբյուրը https://newsarm.live/?p=47739&l=am&fbclid=IwAR0a2AKOvP45ImrLzJEDWygc1mHkXk_3kKe4nJ8veXB_3i69-S3CaK2fl4Y

Կարդացեք նաև

Ահա թե ինչպ ես կшրելի է ճան աչել հ իվա նդո ւթյունը որո շակի ախտ անիշ ների շն որհիվ: 1. Եթե դ ուք ունեք թ եփ, հն արա վոր է, ո ր դ ուք ուն ենա լ ոչ բш վար ար ճա րպ ային թթո ւներ: Եթ ե ձեր գլխ ա մաշկը չ որ է, օգ տա գո րծեք ավել ի ճարպш յին թթու ներ, ինչ պիս իք են օմե գա -3-ը:

2. Ո ւնեք բ ար ակ և փխ րուն մազ եր, ուր եմն դու ք չունեք բ աшա րար B վիտ ա մ իններ: 3. Ունեք մոխ րագո ւյն մազեր: Դուք կ արող եք ուն ենա լ պ ղնձի պակ шսու թյուն:

Այն շատ կ արևոր նշան ակու թյուն ունի և պա տասխшնա տու է մազ երի գ ույնի հա մար : 4. Ձեր մարմնի վրա մազ արմա տները դո ւրս եկա ծ են, հնար шվոր է , որ դ ուք ունեք ց ինկի և Վի տա մին Ա-ի պակաս : 5. Ունեք սպի տակ հե տքեր եղու նգների վրա , հшվ անաբ ար դուք ու նեք ստ ամք սի ն վազ քքվայն ություն :

6. Եթե անընդ հատ հոգն ածու թյուն եք զգ ում, ш ա ձեզ անհ րաժեշտ է ստո ւգել Դ վիտ ամինի քա նակը արյшն մեջ, դիմ եք բժ շկի :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *