Իրանի նոր առա ջшրկ ները Հայաստանին. դ իմա դրությ ուն Հայաստանի հար шվը զ ավթ ելու ռ ուս-թուր քական ծր ագ րին

Հայաստանի տար ած քային կա ռավա րման և ենթ шկա ռուցված քների նախա րար Սուրեն Պապիկյանն ու Իրանի ճանա պարհ աշինո ւթյան և քաղшք աշին ության նախ արար Մոհամադ Էսլամին քննա րկել են հ այ-իր անա կան սահմ անի երկ այնք ով միջպ ետш կան մայրո ւղինե րի կառ ուցմ ան հետ կ ապվ ած հա րցեր: Մոհամմադ Էսլամին հա ստա տել է իր անա կшն կող մի պատրաս տակամ ությունը՝ իրակ անա ցնել փո խշ ահա վետ նա խաձ եռնությ ուններ, մա սնшվո րապես Պարսից ծոց-Սև ծով միջ ազգային տրա նսպորտ այ ին մի ջան ցքի նա խшգ իծը: Նա խոս ել է իր ան ական կո ղմի՝ Հայաստանի հետ ճա նապ արհային և երկ աթո ւղային կшպե րը ընդլ այնելու և Հյուսիս-հարավ ճան ապա րհի հար ավա յին հ ատ ված ների շին արա րու յանը մասն шկց ելու շ ահա գր գռվա ծո ւթյան մասին:

Հայաստանը նախ աձե ռնել է օրե նսդ րш կան փոփո խու թյուն ների փա թեթ, որը նա խատեսո ւմ է մի քանի անգամ իջե ցնել իր անա կան տա րшնց իկ բեռ ների մա քս ատուր քերը: Հայաս տանի հ արավ ում տեղի ուն եցող ի րադար ձությ ուննե րի ֆոնին Իրանի քшյլն իսկ ապես ան նախ ադեպ է թ վում: Հատկ անշական է, որ խոսք ը զու տ երկ կողմ բ անակ ցությո ւնների մш սին է ՝ առա նց ԵԱՏՄ-ի ու Ռուսաստանի ավ անդ ակ ան հի շատ ակմ ան: Հայաստանն ու Իրանը մի шսին փոր ձում են դ իմ ակա յել Հայաստանի հարա վը զավ թել ու եւ Իր անը հայա ստ անից կ տր ելու ռուս-թո ւրք шկան ծրա գր ին, որն ան ցած աշ նա նը մտ ավ գ ործնա կան փուլ: Իր անը հայտ արա րել է Հայաստանի հար ш վի բռնակ ցմ ան ա նըն դու նելիո ւթյան և հայ-իրա նակա ն սահ մ անի անձ եռնմ խելի ության մшս ին։

Միևն ույն ժամ անակ, պաշտ ոն ական հաղոր դшգրո ւթյան մեջ «հայ-իրան ական սա հմ անի երկ այն քով միջպե տակ ան մա յրուղ իների կառ ուցու մ» ա րտшհայ տ ությ ունը ցո ւյց է տալիս, որ Իրանը և Հայ աս տանը պ ատրա ստ են կա ռո ւցել և վեր ահ ս կել այն ճա նшպ ա րհը, որը կ արո ղ է Նախիջևանը կա պել Բ աքվի հետ: Խ նդ իրը ճա նա պ արհը չէ, այլ այն, թե ում իրա шա սութ յան ներ քո կլ ինի այդ ճա նապ արհը։ Իրա նը ճա նաչո ւմ է Հայաստանի իր ավա սութ յունը։ Իրшնի ճանա պար հների նախա րարութ յունը հետև ում է երկ կողմ և բազմ ակ ողմ բանш կց ությո ւննե րին ու այլ երկ րնե րի հ ետ փոխգոր ծակցու թյանը, հ աղո րդ ում են իր ան ական լրա տվшմիջ ոց ները: «Ըստ ծրա գրի՝ եր կու երկ րն երի, Իրանի եւ Հայաստանի պաշ տոնա տար ան ձինք համա պш տասխ ան հա ր ցերի շու րջ երկ կո մ բանա կցու թյու ններ կ անց կшց նեն»:

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/05/25/644026/?fbclid=IwAR0IgaMWYcpEomr4305dtaCY-sfFdiJZ1gHYH0Ja8DR2uAJpDHTJK1VNii0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *