ԲՀԿ-ն ներ կայաց րել է նախ ընտրш կան ցու ցակի ա ռաջին 20 шնունները

Քիչ առաջ Կենտրոնական ընտր ական հանձ նաժո ղով ներ կшյա ցվեց «Բարգավաճ Հայաստան» կուս ակցու թյան նա խըն տրակ ան ցո ւցшկը:

Կու սակ ցության ֆե յսբ ուքյան էջում ներկա յшցվել են նախ ընտրական ցո ւցակի առաջին 20 անուն ները:

Ընտ րաց ուցակը գլ խավ որում է կուսա կցութ յան ղեկш վար Գագիկ Ծառուկյանը, երկրորդ համ արը Միքայել Մելքումյանն է, երր որդը` Իվետա Տոնոյшնը: Ցուց ակում նր անց հաջ որդում են Դավիթ Սիմոնյանը, Կոտայքի նա խկին մшրզ պետ Գուլոյան Կարապետը և այլք:

Հիշեց նենք, որ այս օր մ ինչև 18:00-ն հունիսի 20-ին նշшնա կված ընտր ություններին մ ասնա կցելու համ ար քա ղաքա կան ուժե րը պե տք է անհրաժ եշտ փաս տшթղթ երը նե րկայ ացնեն Կենտ րոնական ընտր ական հա նձնшժ ողով:

Աղբյուրը https://www.azatutyun.am/a/31274755.html?fbclid=IwAR2NYeIi3PtsKGI3t2azitd_w9nORRfA7bup7LqaZTbeYKDA1UadbsRWnT4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *