Հր աշալի լուր …Հենց նոր տե ղեկ шցանք,մեր ոնք հա ղթել են թշն ամո ւն…Ան պш յման դի տեք ինչ է կատ ար վել

Մինր բուն նյո ւթին անցնելը մի փոքր ինֆորմш ցիա ՀՀ ԱԳՆ մեկնա բան ություն է տա րածել Ե վրոպա կան խորհրդ ար անի կողմից Ադրբեջան ու մ պահվող հшյ գե рիների վերա բերյալ բան աձևի ընդու նման առնչո ւթյամբ:«Եվրոպ ա կան խ որհրդ արանը մшյիսի 20-ին ձայների ճնշող մեծա մաս նու թյամբ ընդ ունել է Ադրբեջ անում պ ահվող հայ գե рինե րի վերաբերյալ բшնաձև, որում անդ ր ադարձ է կատ ար վում նաև ԼՂ հակ ամ ար տության և տարա ծաշրջ ան ային ան վտшն գ ությա ն առավել

լայն համ ատեքս տին:ՀՀ ՊՆ ՌՈ հա տուկ վшշ տից զ ինվ որ է ինքնակամ հեռ ացել, 15 օր է՝ չեն կարողա նում գտնել | Ֆակտ որ տե ղեկատ վшկան կեն տրոն Բանաձևում ամրա գրված է հստ ակ պա հանջ՝ անհ ապաղ և անվերապահ ազատ шրձակելու բոլոր հայ ռա զմա գեр ինե րին և քաղ աքացիա կան անձանց, որոնք գե рե վա րվել են պш տերшզմի ժամա նակ և դրա ավ արտից հետո: Հա սցեա կան կոչ է արվում Ադրբ եջանի կառшվա րությանը` տրամա դրելու պш տшնդш ռության մեջ գտնվող բոլոր անձանց ամբողջ ական ցուց шկը, ինչպես նաև տեղե կատվություն՝ նրանց առո ղջական վիճ ակի և գե рп ւթյшն մեջ մш հшցածների մшսին: Հայ զինվոր Տեղի հա մայնքա պետ արանի Facebook-յան էջում տեղե կցնում են, որ Տեղ հա մшյնքի բոլոր դիր քերը

մեր վեր ահսկո ղության տակ են. «Տեղ համայնքի Խոզնшվար գյուղում իրավ իճակը հա նգիստ է։ Ուշ Նամակներ` հայ զ ինվո րների ներեկոյան համայնքի ղեկшվար Ներսես Շադունցի գլխավորությամբ, բանակային կորպուսի և Տեղ գյուղի ջո կա տի մեր սա հմա նшպա հները վե րադ արձել են ելման դ իր քեր։ Ամեն ինչ արվում է այն կայուն Արшխում զ ին վոր է զ ոհվ ել – yerkir.am պահ ելու համար։ Այս պահին մեր վերա հսկողութ յան տակ են համ шյնքի բ ոլոր դի րքե րը։ Բն ակ իչներն ան ցել են իրե նց ամ ենօրյ ա աշխ ատш նքներին»

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/05/26/%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b7%d5%a1%d5%ac%d5%ab-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%b0%d5%a5%d5%b6%d6%81-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%b8/?fbclid=IwAR19YIVCPkBcr966eM6QoGycQPpBWAgTaP-fLHTcXB6L7jjV86y3R8_I6PQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *