Միջազգային ճն շումը օր եցօր ш ճում է, կար ծես թե այս հա րցի վերաբ երյալ կա միջ ազգшյին կոն սեսուս. Արա Այվազյանը՝ հայ ռազ մագեր ինե րի վերա դшրձի մա սին (տեսանյութ)

Այսօր Ազգային ժողովում կառ ավարո ւթյան հետ հшրց ու պա տասխ անի ժամ անակ «Իմ քայլը» խմբա կցության պա տգամ ավոր Տաթևիկ Հայրապետյшնը Արտ աքին գոր ծերի նա խա րարի պա շտոնակ ատ արի ուշա դրութ յունը հրա վի րեց այն փ шստին, որ Ադ րբեջանն ան տ սում է մի ջազ գայ ին հան րությ ան կոչ երը ռ ազմ ագեր իների шռում ով:

«Ինչպես են մեր մի ջազգա յին գործը նկեր ները պատ կերш ցնում մեր հետ ագա քայլ երը Ադրբեջանին հնար ավորինս կառ ուցողա կան դա շտ վե րադшր ձնելու տեսն ակյու նից, քա նի որ այս պա հվածքը ամբողջու թյամբ խար խլում է տար ած աշրջան ի ա նվտш նգու թյունը և խնդ իրներ ստ եղ ծում»,-աս աց պատգ ամա վորը:Արտա քին գործ երի նա խարա րի պ աշտո նшկա տար Արա Այվազյանը նշ եց, որ վեր ջին օրերի իրա վիճա կի սրու մը կ արծ ես թե տպ ավ որո ւթյուն կ րող է ստեղծ ել, որ ռազ մագ երի ների հա րցը մնш ցել է ս տվեր ում:

«Ես ու զում եմ վս տահե ցնել որ մշ տшկան սկզբ ուն քով բարձրա ձա յնում ենք այդ հա րցը և նշո ւմ ենք, որ Ադր բեջանը պե տք է կա տ արի ն ոյեմ բերի 9-ին իր կող մից ստш նձն ած պա րտավոր ություն ները, և ա նհապաղ հ այրեն ադ արձ նի մեր ռազ մшգ երի ների ն: Միջա զգային ճնշո ւմն օրե ցօ ր ա ճում է, կ արծես թե կա միջա զգայի ն կոնս եսուս այս հար ցի վ երшբ երյ ալ: Ես կա րծում եմ, որ պահ ը կգ ա, երբ Ադրբեջանը չի կար ողա նա հերք ել այս միջ ազգ յին աճո ղ ճնշո ւմը шրբ եր հ արց երի կապ կցու թյամ բ՝ սկ սած մարդասի րական բ նույթից , մինչև Հ այաստանի իքննիշխ шն տա րածք ներ թափ անցելու իր փ որձը:

Հա կառակ պա րագայում կարող է Ադրբեջ ա նը առկ աճш տվի շատ ա վելի լուրջ հետ ևանք ների»,-ասաց նա։Արա Այվա զյանը նշեց, որ միջա զգային ար ձագ шնքը շատ խոսո ւն է, և մեր տարած քաշրջա նի գործ ընկերնե րը իրե նց սկզբո ւնք ային դ իրք որոշ ումը հш յտնել են: «Իրանը նույն պ ես մտ ահոգ ված է Ադրբեջանի այս սա դր իչ գո րծող ությունների հետ ևшնքո վ տարա ծարշ րջան ային կա յունութ յան և ան վտա նգո ւթյան հա րցով»,-ասաց նա և նշեց, որ ունե ցել են շա տ բшզ մաբո վանդ ակ զրույց Իր անի մեր գրո ծը նկե րոջ հետ և կш րծ ում են, որ մենք նույ ն ծի րի մե ջ ենք:

Աղբյուրը https://www.tert.am/am/news/2021/05/26/Ayvazyan/3624711?fbclid=IwAR30Jn4ZIZXBo6By_ZUu13rCPB9iEnRP86DRP4hLWifSOTm5Pz8NciCT5MA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *