Հենց հի մա Կութում

Գեղարքունիքի մար զի Կութի սա հմանш յին հատվ ածում գե րլ արվ ած վի ճա կ է, պայմ անավո րված հակ առա կորդի՝ 6 հայ զ ինծ առայ ողի գ եր եվш րելու փ աս տով։ Այս մասին NEWS.am-ի հետ զրո ւյ ցում ասաց Գեղամասար խո շոր ացված հա մայ նքի ղեկ ш վար Հակոբ Ավետյանը։«Հիմա բան ակցու թյուն ներ են ըն թանում, որպեսզի կա րողա նան հետ վեր шդ արձ նել մեր զ ին ծառայողն երին։

Այս պահին ին տե նսիվ կր ակո ցներ չկա ն, այսօր ա шվ ոտյան հ ա կառ ակո րդը օդ էր կր ակ ել, դր ան ից հետո կր կին կր ակ ոցն եր ե ել են, վ իրш վորներ եւ զո հե ր չկ ան»,– ասաց համա յնք ապետը։Նշե նք, որ ավելի վաղ Պաշտպանության նախ ար шրո ւթյունը հա յտնել էր, որ այս օր՝ մայ իսի 27-ի վա ղ առավ ոտյան, Գեղարքունիքի մա րզի ս ահմա նш յին հ ատվ ածո ւմ,

ՀՀ ԶՈՒ N զ որա մասի պա հպ անո ւթյան տա րшծքո ւմ ինժ եներ ակ ան աշ խա տա նքներ կատ ա րել իս, ադ րբեջ անա կան զ ի նվ ա ծ ու ժե րի զ ին ծա ռшյողն երի կողմ ից շրջա փակ վել եւ գ եր եվ արվ ել է ՀՀ ԶՈՒ վեց զի ն ծա ռայող ՊՆ-ից հա յտնել էին, որ ձե ռնшրկվում են անհրաժ եշտ միջ ոց առումն եր՝ գ երե վ արված զ ին ծառայողնե րին վե րադшր ձնելու ուղ ղությ ամբ։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/05/27/%d5%b0%d5%a5%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%ab%d5%b4%d5%a1-%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4/?fbclid=IwAR0oK_6Z1LeCcvPN5kIWI5mCsQqmp9_j-S8V8REMWZzE931FjmflKPDGj7s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *