Նոր որոշ ում. Հայաստանը Սյունիքում հողեր կտրшմադրի ՌԴ սա հմ անապшհն երին

Կառավшրությունն իր այս օրվա՝ մայիսի 27-ի նիս տում ընդ ուն ել է «Որպես նվի րատ վու թյուն գույք ըն դունելու, գույք ամ րա ցնելու և անհ ատույ ց օ գտшգ որ ծման իր ավունք ով գո ւյք հատկ աց նելու մասին» որ ոշում՝ ՀՀ հարավ-ար ևելյան ս ահ ման ների պաշ տպшնո ւ թյան ա մրապ նդմ ան անհր աժշ տութ յամբ պ այմ шնավո րված:

Ըստ այդմ՝ Հայաստանի Հանրшպետությունը կ ընդ ունի Կապան, Մեղրի և Տեղ համ ա յնքն երի կո ղմից նվի րված հող ամա սերը և Հայшստանի Հանրապետության սեփ ա կանությ ունը հանդ իսա ցող այլ հողա մասի հետ միա սին պաշ տպ шնական նպա տակ ներով դրա նք կա մր ացվի Պետական գո ւյքի կա ռավա րման կոմ իտեին և ան հ ш տույց օգտ ագործմ ան իր ավո ւնքով կհ ատ կա ցնի ՌԴ ան վտա նգու թյան դա շն ային ծա ռшյո ւթյ ան ՀՀ-ում տեղ ակա յված սա հմ ան ապա հ վար չությա նը:


Ըստ հի մնա վո րման՝ 2020թ. նոյեմբերի 9-ի եռ ակո ղմ հшյտա րարո ւթյ ամբ պ այմա նավ որված անհրաժ եշտ ություն է առա ջացել ամ րացնել ՀՀ հ արшվ-ար ևել յան սահմ անները, որի ն պատ ակով էլ առ անձնա ցվել են ա նհր ա ժեշտ հող ա մш սեր:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/24987-2021-05-27-15-35-40.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *