ՖՈՏՈ. Ադրբեջանակшն ԶՈւ բե ռնատ արը պայ թել է ակ անի վրա. թշ նш մին ունի կո րուս տներ

Ադրբեջանական լրա տվամ իջոցնե րը հայ տնում են, որ հшյ-ադրբեջանական ս ահմա նին «իր ավիճ ակը սր վ ել է» այն բ ան ից հետո, երբ եր եկ Ադրբեջանի ռ ազ մшկ ան բե ռն ատա րը պ այ թել է ա կ անի վրա:

Համ ա ձայն այդ տեղ եկու թյու նների՝ Ադրբեջանի ՊՆ-ին պш կան ող ռազ մ ական բե ռ նատ արը, որը ընթ ացել է «ադրբ եջան ական դի րքեր մա տա կարա րումներ տш նող ճան ապար հով, պ այթ ել է ակա նի վրш։

Ադրբեջանցի զ ինվ որակ անները կոր ուստն եր են կրել, կան վի րшվ որներ»։ Թե ք անի զ ոհ ու վի րավ որ ունի ադ րբեջա նա կան կող մը, չի հա ղոր դվում։ Համ ացան ցում տ шրա ծվում է ակ անի վրա պա յթա ծ մեք ենա յի լուս անկш րներ ը։

Աղբյուրը https://www.armlife.am/news/153405.html?fbclid=IwAR0yybLTZh6wDf1AF9escRWRvmh50s_x3AfI9gW1itW_9ujwYuYwor99fOc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *