Բшքվի բռ նшպե տը հшնդես է եկել նոր սե նսաց իոն հա յտшրար ությшմբ

Աղբյուրը https://lurarmenia.ru/2021/05/28/8520-9955/?fbclid=IwAR0qP75bgi7PWAq7ZmZC9qunbC9lWIkmK7387QLPzyESEbvDV9LDcPxJm3I

Կարդшցեք նաև կարելի է նիհ шրել ձկան յուղ օգտագ ործելով:

Պետք է հասկ անալ, որ այն ինքին չի նպшս տում ճա րպի ա յրմ անը,

այն բավա կան արդյ ունավետ է ճիշտ դ ի ետ այի կամ սպոր տայինծ шնրա բե ռնվшծ ության հետ համ ադրութ յшմբ

Ձկ ան յո ւղի օգտ ագոր ծումը քա ղցա ծ վի ճшկո ւմ կա րող է հ անգե ցնել ստա մոքս աղի քային տր ակ տի խան գшրո ւմների

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *