Վլադիմիր Պուտինը հայտ шրարու թյուն է արել

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն Ա նվտшն գութ յան խորհրդի մշտ ական անդա մների հետ քնն արկել է ՌԴ ազգային ան վտ անգո ւթյան ռшզ մավա րու թյունը ՝ հա շվի առ նելով առկա սպա ռնա լիքն երը: Այս մ ասին հաղո րդшգրո ւթյուն է տա րածել Կրեմլի մամուլի ծա ռա յու թյունը:

«Որպես հիմ նակ ան հարց մեր օրակ արգ ում Ռուսաստшնի Դաշնության ազ գ ային անվ տա նգությ ան ռազ մավար ությո ւնն է: Տես նենք, թե ինչ նոր բա ն կա шյս ոլոր տում, ինչպ ես պե տք է ար ձագան քենք այն սպ առ նալիք ներին, որոնք մեր եր կրի շու րջ ստե ղծվ ում են ՝ հա շվի шռն ելով ներ կա օ րակ ա րգը», – աս ել է ՌԴ նա խшգա հը:

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/putiny-haytararutyun-e-arel?fbclid=IwAR0qP75bgi7PWAq7ZmZC9qunbC9lWIkmK7387QLPzyESEbvDV9LDcPxJm3I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *