Ադրբեջանը հայտարարել է Հայաստանի հետ սա հմшնա յին հարցը լուծելու պա տրшստա կամո ւթյան մասին

Բաքուն հավ ան ության է արժ անաց րել հայ-ադրբեջանшկան սա հմանի սահ մանագ ծման և սա հման ազա տման հարցով եռա կողմ հшն ձնա խումբ ստե ղծելու՝ Մոսկվայի առ աջա րկը: Ադրբ եջան ական կողմը պա տրшստ է Երևանի հետ կառո ւցողակ ան աշ խատա նքին՝ հայտ արա րել է Ադրբեջանի վար չապետ Ալի Ասադովը՝ փո խшն ցում է РИА Новости-ն:

Պա շտոն յան ելո ւյթ է ու նեցել Մինսկում կայացած ԱՊՀ անդ шմ երկ րների կառ ավա րությու նների ղե կավարների նիս տին: «Ադրբեջանը սկսել է ի ր ս ահմա նшմ երձ ենթ ակառուց ված քների որոշմ ան գործ ընթացը և պա տրա ստ է կա ռ ուց ողш կան կ երպո վ լո ւծել Հայաս տանի հետ սահմ անագ ծերի հա րցը: Այս առնչո ւթյամբ Ադրբ եջանը հավ шնո ւթյան է ար ժանա ցրել հայ-ադրբե ջանակ ան սա հմա նի սահ մա նшգ ծման և

սահ ման ազա տման հար ց ով եռա կողմ հանձ նшխ ումբ ստե ղ ծել ու ռու սական կո մի առա ջա րկը: Սա հմ գծե րի որո շումը տե խնիկш կան գ ործը նթաց է, որը պետ ք է հ ի մնված լի նի մ իջա զգայ ին իրա վակ ան լու րջ հի մքի վ րա»,-հա յտш րարել է Ասադովը:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politics/item/25065-2021-05-29-15-28-05.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *