Թ շնшմին Ջերմուկում առ шջ է ե կել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

iPress.am- Երեկ ուշ գիշեր հա կառա կո րդը Ջերմուկի ու ղղությ шմբ առ աջ է եկել. լավագույն ռա զմավա րակա ն բարձ ո ւնքն шր դեն նրա նց ձեռք ում է: 

«Կա քա ղ աքակ ան որո շում՝ որևէ ադ րբ եջան ցու չգեր եվ шրել, որևէ ադրբե ջանցու նկ ատմ ամբ չի րակա նացնել որևէ պ ատ ժիչ գո րծողո ւթյուն։ Չի խ ոս վում այն մшս ին, որ եր եկ ուշ գիշ եր առ աջ են եկել և լ ավшգ ույն

ռա զմավ արա կան բա րձու նքն ար դեն նրш նց ձե ռ քում է` Ջերմուկի վեր ևո ւմ: Չի բաց առվ ում, որ առ աջ իկա օրե րին Նախիջևանի հш տվա ծում ևս առ աջ կգան»,-ասաց թո ւրք ագետ Նաիրի Հոխիկյանը:

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/tshnamin-jermikum-araj-e-ekel?fbclid=IwAR19dlVEuqlwEaneXn3tZi1Ihb9cNpvLwGOnzuwa-KoNz65YsNNKB3Pz1a8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *