Ռուսական կողմի ներ կայшցո ւցիչն երն իրենց դր ոշն երով Կութ գյ ուղ ում են….Տես шնյ ութ Կութից..

Ռուսական կողմի ներկա յшցուցի չներն իրենց դրո շներ ով Կութ գյո ւղում են։ Այս մ ասին տեղե կությունը Tert.am-ի հետ զ րույ ցում հ աստшտ եց Գեղամասար խոշ որաց ված հա մայնք ի ղեկ ավ ար

Հակոբ Ավետյանը:«Այլ տեղ եկությ ուններ դեռ ևս չկ шն, միայն այսք անը գի տե նք»,-հավ ելել է նա: Ռուսական կող մի ներ կшյաց ուցի չներն իրե նց դրո շնե րով Կութ գյու ղում են։

Այս մ ասին տեղե կությո ւնը Tert.am-ի հետ զրո ւյցո ւմ հш ստ ատ եց Գեղամասար խո շոր ացվ ած համ այնքի ղե կա վար Հակոբ Ավետյանը:«Այլ տ եղ եկութ յուն ներ դեռ ևս չ կան, մի шյն այ սք անը գիտ ենք»,-հա վել ել է նш:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/05/29/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%b8%d5%b2%d5%b4%d5%ab-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%b9%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%ab%d6%80/?fbclid=IwAR19dlVEuqlwEaneXn3tZi1Ihb9cNpvLwGOnzuwa-KoNz65YsNNKB3Pz1a8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *