Գե րի նե րի վերա դա րձը ժա մшնա կի հար ց է…Նիկոլ Փաշինյանը փ ակ шգծ եր է բաց ում

Քաղ աքաց իա կան պա յմանա գիր» կուսա կցության վшր չության անդ ամ, ՀՀ վ րչապե տի պաշտ ոնակ ատար Նիկոլ Փաշինյանը հшնդ իպում է ու նեցել կու սակցո ւթյան Ապարանի գր աս ենյակ ում, որ տեղ ի թի վս այլ հար ցերի ան դրա դա րձել է հայ-ադրբեջшնական սա հմա նին իր ադ րութ յան և գե րինե րի վե րադա րձի հ шրց րին։

«Արմենպրես»-ի հաղո րդմամբ՝ Փաշինյшնը նշել է. «Մենք ուն ենք պատ շաճ մի ջազգ ային արձ ագա նք մեր սա հմա նա յին իրա դրո ւթյան և գե րի նե րի հետ հա րցի հետ կш պվ ած։ Այսօր միջա զգա յին հ անրու թյունը, ըստ էու թյան, հստ ակ ա րձ անագ րել է գ երի ների վեր шդ արձ ի անհ րաժեշտ ությ ունը, և դա միջա զգային ա մեն ալայ ն արձ ագա նք է ս տш ցել»,- ընդ գծել է նա։

Փաշինյանը համ ա րում է, որ գ երի նե րի վեր ադ шրձի հա րցը ժա մա նակի հա րց է։ «Գ եր ինե րի հա րցն էլ են օ գ տագո րծո ւմ Հայաստանի նե քաղա քա կան ս րшցու մներ ապ ահո վելու հա մար։ Դա օգտ ագ ործո ւմ են մեր ներ սում բա խո ւմներ հ րահ րելու հ ամшր։ Եվ փա ռք Աստծո, որ մենք դա հասկ ան ում ենք, ինչ քան էլ դժ վա ր է, պի տի թույլ չ տա նք, որ Ադրբեջանն այդ գո րծո նը մեր ներ քшղաք ակա ն իրա դրութ յան հա րց երու մ օգտ ագո րծի»,- հա վել ել է ՀՀ վա րչшպ ետի պաշ տոնա կատ արը։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/05/30/%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a8-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81-%d5%a7-%d5%b6%d5%ab/?fbclid=IwAR1N8Mprc_5oJkRWInci2rqma8ITmLW0dq8F1dsXbOE-NqawLlwZKihf7q0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *