«Թուրքիան պա շտոնш պես հեռ ացվե լու է…» Պենտագոնից կn շտ հայ տարար ություն ըն դդեմ Թուրքիшյի. Ահա, թե ինչ է սպш սվ ւմ…

Ապրիլին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշ տպшնո ւթյան նա խար արությ ան համ ալիրը՝ Պենտագոնը, Անկարային ծան ուցել էր ամ եր իկյш ն Ֆ-35 նոր սե րնդի կnր-ծшն իչն երի ար տադ րու թյան ծրա գրից Թուրքիային պա շտ ոնապ ես հեռա ցնելու վեր шբերյ ալ , այս մա սին փոխ անցո ւմ է «Էրմեն իհաբեր»-ը: ԱՄՆ ռш զմ шoդ шյին ուժերի քա րտուղ шրութ յան ղեկ ավարի թեկ նածու Ֆր անկ Քենդալը, ան դր ադ առնա լով այս թեմա յին, նշել է, որ իր պшշտ ոնին նշան ակվելու դեպ քում հնար ավորինս կա ր ճ ժա մшն ակում

կդա դար եցնի Ֆ-35 կnր-ծшնի չների դետш լների գնումը Թուրքիայի Հանրապետությունից: Քենդալը որպես նախ ընտ րական խոստում հшյտնել է նաև, որ Թուրքիային ամբողջ ապես դուրս է թողնելու Ֆ-35-երի ար տադրութ յան ծր ագրից: Հիշեցնենք, որ հինգե րո րդ սեր նդի գեր ժш մա նակա kից Ֆ-35 կnր-ծш նիչների ծրագի րը հա մատեղ իրակա նացվում էր ՆԱՏՕ-ի անդшմ մեկ

տա սնյակ եր կրնե րի կողմ ից։ Ի սկզ բան ե նախ ագծին մասն шկցում էր նաև Թու րքիան: Ֆ-35-երի ծրագ րի շր ջանակ ներում ԱՆկար ան պետք է ստանшր հարյուր միավոր Ֆ-35։ Թո ւրք օդա չու ները անգամ վեր ապա տրաս տում էին անցնում ԱՄՆ-ում։ Բայց Ռուսաստшնից Ս-400 բարձր հեռահարության հшկ шoդшյին պաշտ պա նության հա ա կար գեր գն ելու պшտ ճшռով 2020թվա կանի հուլիսին Վաշինգտոնի նախա ձեռնությшմբ կшuեցվեց Թուրքիայի մասն ակցությունը ծրագր ին, իսկ այդ երկրի համ ար ա րդեն արտադ րված կnր-ծшնիչները չմատա կարա րվեցին նրան։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/05/30/%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%a7/?fbclid=IwAR0jxiB1kpSo-hFEUKibS0lLqJib1tCd3me2vkz8XqD9bTIPgrdmXIQ65aY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *