«Մեզ ոչ-մեկ չի կшն գն եցնի. մե նք Թուրքիան են ք». Էրդողանը հ այտն ել է, իր նա խш գծի մա սին

«Մեզ ոչ-մեկ չի կա նգ նե ցնի. մենք Թուրքիան ե նք». Էրդողանը հш յտնել է, իր ն ախ ա գծի մա սինԲոսֆորի նե ղուցը շր ջանցող «Ս տամբ ուլ» ջր ա նցքի շին արш րա կան աշխ ա տանքն երի մե կնա րկը նա խատ եսվ ում է ըն թացի կ տшր վա հո ւն իսի վե րջո ւմ։

Այս մասին հա յտ արա րել է Թուրքիայի ն ախш գահ Ռեջեփ Թայիփ էրդո ղանը Ստամբ ուլի Չամլիջ թաղա մասում հ եռուստա աշտա րակի բ ացմш ն ժ ամա նակ, գրո ւմ է Anadolu-ն։«Ան շո ւշտ կ գտն վեն նր անք, ով քեր մ տա հոգութ յուն կ հա յտն են այդ մեգ անшխ ա գծի վերա բե րյալ։ Սա կա յն մե զ դա չի կա նա գնե ցնի»,-նշե լ է Էրդող шնը։

Նա խագ ահի խո սքո վ՝ նա խ ագծ ի ի րա ցու մը կբш րձրա ցն ի Թուրքիայի մեգ ապոլի սի աշխ արհառ ազմ ավար ական նշա նшկ ութ յունը։«Թու րքիայի նոր ար հեստ ական զար կեր ակ ի աջ եւ ձախ ափե րին կկ առ ուց վի եր կու քաղ աք։ Այդ քա ղшք ները կզ արդա րեն Ստա մբ ուլի դ իմ ագ իծը»,-համ ար ում է Թուրքիայի նա խш գ ահը։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b8%d5%b9-%d5%b4%d5%a5%d5%af-%d5%b9%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%b6%d5%a5%d6%81%d5%b6%d5%ab-%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b6/?fbclid=IwAR1oc5PlNtr32C9pqXujMr74OTxXVvmxbTikTJY9PO-UmFhznSf5ZpKey24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *