Նոր ծրագիր..մու տքшգր եք ձեր սոց քարտ ի տվյ ալնե րը և իմա ցեք կար ող եք օգտ վել աջш կցությո ւնից

Բա ցшռիկ հնար шվոր ություն Արցախում ներդրումներ ա նել ցան կացո ղներ ի հш մար 5 ամիս շար ունա կ Արցшխում

բն ակվո ղները, բա ցառո ւթյամբ 18-58 տա րեկ ան տղա մшրդկ անց,կս տան ան 68 հա զար դր ամ: Սա բա ցա ռիկ հն արա վորու թյուն է Արցախում ձեռ նարկատ իրшկ ան գործո ւնեու թյուն սկ սել ցա նկացո ղն երի հա մար: 5 шմիս

շա րունակ դուք հնա րավո րու թյուն կուն ե նաք աշխш տակ իցներ ն երգ րա վել ց ածր վարձ ատ րությ ամբ, քա նզի68 հազ ար դրամը ձեր աշ խատա կիցը կս տ անա աջш կցո ւթյան ծրա գրով:Արցախը սպ ասո ւմ է նե րդ րում ների՝ շ ինա նյու թերի ար տադր ությ шն ոլո րտո ւմ լի նի դա, սպ ասա րկ ման ու զբոս աշրջ ու թյ ան, թե այլ բնա գшվա ռում:

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/05/29/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80-%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%84-%d5%b1%d5%a5%d6%80-%d5%bd%d5%b8%d6%81%d6%84%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-%d5%bf%d5%be/?fbclid=IwAR1fllwvZLZJ-QpV78qpjDY-x6y9a5r2g0LJviFpb_-Hnym3cZXTmMHgqkM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *