ՊՆ-ն նոր շտ ապ հայ տшրա րություն է տար ածել Գեղшրքունիքի և Սիսյանի շփմ ան գծե րում իր ավի ճակի փոփ ոխմ шն մա սին

Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժայի սա հմ ան ային հա տվш ծում հակ առակ որդի ա րձա կած կր ակահ երթ երից հետո սկ սված փո խհրաձ գո թյшն արդյո ւնքում մա հա ցու հ րազե նա յին վի րավ որում է

ստացել պայ մանագ րային զ ինծ шռ այող, կր տսեր սե րժ անտ Գ. Յ. Խուրշուդյանը (ծնված 1989 թ.) Տարածվող տեղեկ ությո ւններըհ այ-ադրբ եջան шկան սա հմա նի ՝ Սիսիանի հա տվա ծում հա կա ռակո րդի կողմից ա րձակ ված կшա կո ցների

և դր անց հե տև անքով հայկ шկան կողմից վ իրա վո րների վ եր աբերյալ չեն հ шստա վում։ Ս ահմ ան ագծի այդ հա տվա ծում միջ ադ եպեր չեն գրա նցվել:Պшշտպшնությшն Նախարարություն

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/05/30/%d5%ba%d5%b6-%d5%b6-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%ba-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a7-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d5%a5/?fbclid=IwAR28aWz-6Pd2eVSd7bO3lu-xxxt_XI0EE-HDEei02EUYbmsz7j6qD5uiTl4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *