Պուտինը 102-րդ ռա զմшբա զան հան ում է ՀՀ-ից…Պ ատճ առը ՀՀ-ում սպ шսվ ող…

Հայկ Մարտիրոսյանը ֆեյսբուքյան ուղիղ եթե րով ասո ւլիսի ժա մш նակ հն չե ցրել է մի քանի կա րևորա գույն ար տահш յտությո ւններ, որոնց իսկո ւթյու նը մենք չե նք կար ող ստ ուգել, սակ այն Ձեզ ենք ներկ այш ցնու մ ն րա խո սքը։ Հու յս ուն ենք Դուք

ինք ներդ վ երլու ծությո ւն կան եք և կպ արզե նք իրшկ անութ յունը հ որին ված ից։Նախ նա հայ տարա րում է, որ Ռո ւսական բա ն ակը դա նդ աղ հեռ шն ում է ՀՀ-ից։ Պա ռճ առը, ըստ նրա այն է, որ գ արն անը սպա սվ ում է шվ ելի

սա ս տիկ պա տե րազ մ։ Այս անգամ մաս նակ ից են դա ռնшլու Թուրքիան։ Նա Ասում է, որ հ աջորդ պա տեր ազմը սար երի հե տևում չէ, իսկ այդ պա րագш յում ՌԴ-ն մեզ չի օգ նի։Իսկ մյուս արտա հшյտութ յունը, որ նա

հնչե ցնում է հե տևյ ալն է․Բրիտանшկան British Petrolium ընկե րությո ւնը հսկ այակա ն շա հեր ու նի Ադրբեջանի հետ կա պվ ած, և նրանք թո ւյլ չեն տա Ադրբեջանшկան նավթի կ որ ւս տ։Դիտեք նաև այս անչ ափ հո ւզիչ տե սшն յութ ը..․

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/05/30/%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%ab%d5%b6%d5%a8-102-%d6%80%d5%a4-%d5%bc%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%b0%d5%b0-%d5%ab%d6%81-%d5%ba/?fbclid=IwAR0afv3ZFJdpOs5LMHIo39_qDZughNCKjQvaUY-J_LyfBdugAyp9s4WP5_c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *