Վեր ջապ ես Հայաստանի կո ղմ ից եղ ավ պա շտոնա կան և կո շտ արձ шգա նք

Վեր ջա պես ՀՀ կողմից եղ ավ պաշտ ոնա կան և կ ո շտ արձ ագանք։ Անվ տա նգութ յան խ որ հր դի քար տուղ ար Արմեն Գրիգորյանի հայտ արա րությունը,

իմ կա րծի քով, երկու հի մնա կան ու ղերձ է պ ար ու նա կում, որո նք տե ղին են և հաս ցեակ ան։ Եթե Ադրբեջանը միջ ան ցք է ուզ ում ՀՀ տա րած քո ւմ, ապա նո ւյնկեր պ մե նք էլ մի ջա նցք կու զե նք Նախիջևանում և

Ադրբեջանի տա րած քում, ինչը, բնա կան աբ ար, ձ ռնտ ու չէ այ դ երկ րին։ Հայկ ական բ ան ակը համ ալր ել է պա տեր ազ մի ժամ անա կ կո րցրա ծ զ են քի մ եծ մա ը։ Նաիրի Հոխիկյան

Աղբյուրը https://hetaqrqir.com/?p=2525&fbclid=IwAR1Z6wAcLAk3wXT2pZDsMX6gog5fexSkzhLLyfICnFIldhSjj-DMg73WhYw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *