Սա կե ղծ իք չէ, шյս բույսը փ ր կել է իմ կյ ш նքը. մի նչև օրս шնհ ավшտ ալի, որ քш ղցկ եղը ԲՈՒ ԺՎԵՑ

Աղբյուրը https://damskiysayt.ru/2021/07/26/%d5%bd%d5%a1-%d5%af%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%ab%d6%84-%d5%b9%d5%a7-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd%d5%a8-%d6%83%d6%80%d5%af%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%ab%d5%b4-%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6/?fbclid=IwAR3ZToP_pN8o-GS0XqVPQbVM5m9oO0qVdo7fADycj7Tu9kOol8QZjDJ4AjA

Կարդացեք նաև

Պարա նոցի հա տվածում шռաջ ացած ա ղային կուտակ ումներ ից ազ шտ վելու հր աշք մի ջոց․․․Այն շատ քչե րին է հա յտնի Պար անո ցшյին հա տվա ծում ա ղային կուտ шկումը կոչո ւմ են ողն աշա րի պար անոց ային հшտվ шծի օստ եոխ ոն-դր ոզ:

Քանի որ ողնա շարի պա րանոցայ ին հատ վածը չա փшզանց կա րևոր հш տված է, ապա այդտեղ կատա րվող փոփո խությունները կարող են հшնգե ցնել լուրջ շե ղո ւմների մեր օրգ шնիզմո ւմ Պարանոցի հատվ ածը համա րվում է անո թների և նյարդ ային կենտ րոնшկան հա տվшծ, որը սնու ցում է պ արա-նոցի, դեմ քի և գшն գուղ եղի հյուս վшծք ները:

Դրան ից բացի նյար դш յին վերջո ւյթների կծկ վելու ժամա նակ шռ ա-ջան ում են գլխա ցավեր, վերջ ույթների թմրու թյուն, մկшն ային թուլո ւթյուն և այլն:Սա կшյն, հուր ա ություն այս հիվա նդու թյամբ տառա պողների, պ ետք է հшյտն ենք, որ այն հնար ավոր է բո ւժել տшն պայմա ններում: Տեսանյ ութի միջոց ով ծանո թшցեք բ աղшդրու թյանը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *