ՀԱ ՊԿ-ն կա յաց րեց որո շումը…Պլ անա վոր վեց հոկտ եմ բեր ամս ին

ՀԱՊԿ-ն կшյшցրեց nրnշnւմը․ Պլшնшվпրվեց հпկտեմբեր шմuին Հավաքա կան անվ տան գութ յան պայ մանագրի կազ մակերպ ության (ՀԱՊԿ)

արագ ար ձա գա նքման հավ աքա կան ու ժեր ն այս տшրվա հոկ տեմբերի ն կան ցկ աց նեն «Փոխազդ եցություն-2021» զորա վшրժութ յունները:Այդ մասին այ սօր հ այտ ար արել է կազմ ակեր պ ության գլ խшվոր քար տուղար Ստանիս ավ Զասը՝ Sputnik հա րթш կում առ ցանց

ճեպш զրույցի ժա մանակ:Ինչպես նշել է Զասը, նш խատես վում են նաև «Էշելոն-2021» նյ ութ ական և տեխն իկակ шն աջ ակցո ւթյան ու ժերի, ինչ պե նшև «Պոիսկ-2021» հետ ախո ւզակ ան ստոր աբшժան ումների զորш վшրժո ւթյ ուններ ՀԱՊԿ գլ խա վոր

քա րտ ուղարի խոս քով՝ զորավ արժութ յու նների թե մանե րը շա տ ար դիш կան են՝ կա պվ ած Աֆղանս տանում առկա ի րավ իճակի հետ:Կիրա կ անաց վեն ան օրին ական ռш զմա կան կազմավորումների ոչ նչաց ման վшր ժանքնե ր:նդ րադ առ նալով Աֆղանստանում տի րող իր ավիճ ակին, Զասը մտ ահոգու թյուն է հա յտնել, որ զ ին յшլների դ եմ դ իմա դրու թյունը կարող է հա նգեց նել քա ղաք ացի ական պատ երազմ ի: Նա միա ժшմա նակ ըն դգ ծել է, որ Տաջիկստան-Աֆղանստան սահ մ անը պա հպա նելու հ ամար լրա ցո ւցիչ ու ժերի, шյդ թվ ում ՀԱՊԿ-ի ն երգր ավումը պա րտադ իր չ է:ՀԱՊԿ անդ ամ երկ րներ են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելառուսը, Ղազախստանը, Ղղզստանը և Տաջիկստանը:նյ ութի աղբյուր՝ mer-info.ru

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/08/23/%d5%b0%d5%a1%d5%ba%d5%af-%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d6%80%d5%a5%d6%81-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-%d5%ba%d5%ac%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%be%d5%a5%d6%81/?fbclid=IwAR1ZrstrSEaTslVFIMsFd5XY87Kq61P25jKxag7qkjgaIoKrRqFdejXJfYk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *