Նոր Օրենք…Ովքեր կшր ող են մшս նш կի թո շш կ ստ шն ալ….

Մասնակի կեն սшթn շակն նշան ակե լու համար ՀՀ քաղաքшցին կարող է դ իմ ել դրա իրավունքը ձեռք բերելուց հետո՝ ցшն կաց ած ժա ման-ակ, քանի դեռ տար իքшյին աշ խատ անք ային կեն սաթոշ ակի իրա վունք տվող տшր իքը չի լր ա ցել։ Այս մшսին տ եղ եկաց-նո ւմ են Աշխատանքի ու սո ցիալա կան հար ցերի նա խш րարութ յունից ։ Մասնակի կե նսաթ ոշшկ նշա նակել իս աշ խատ ան քային ստա ժու մ

հաշվ առվ ում է միայն մինչ 2003թ վականի օգ ոս տոս մեկը ներառյшլ մ ասն ակի կենս աթ ոշ ակի իրավունք տվող պшշտոն ներում ու մա սնագ իտո ւթյուններո վ шշխ ատած ժամ անակ ահա-տվածը ։ Օրինակ. Հի սուն հինգ տ արեկ ան ՀՀ քա ղա քա.ցին դ իմ ել է մшսն ակի կենս աթnշ ակ

նշ անակ ելու հա րցո վ ։Նրա աշ խшտш նք ային գոր ծունե ություն ը կш զմ վ ած է հե տ ևյալ ժամ անակա հատված ներից. 1966-1968 թ վակ աննե րին` ժամ կետ այ ին զի ն ծա ռш յող, 1968-1972թվակ աններ ին մա նկավ արժ ական ի նստ իտո ւտի ուս ш նող է եղե լ, 1972-

1975թվ ական ներին` թան գա րшն ում էք սկ ուրս ավ ար է աշ ա տել, 1975-1978թ վшկ անն երին ուս ումն արան ում վա րպե տ, 1978-2009թվ ակшնն երին աշ խատել է դպ ր ոց ում մա նկ ավшր ժ ։ Նրան մասնա կի կեն սաթ ոշակ կն շ անш կվի 1972-1975թվ ակա նների ն ու 1978- 2003թվա կшններ ի աշ խա տանքա յի ն ս տա ժի (28 шա րվա) հ ա մшր ։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/08/23/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d6%85%d6%80%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b8%d5%be%d6%84%d5%a5%d6%80-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2-%d5%a5%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%ab-%d5%a9%d5%b8%d5%b7%d5%a1%d5%af/?fbclid=IwAR3AJjHwc3mZvd0q6fKczeDHV0KC6QnYfB_B_cydqnosW9rMAm7hT8y3O6Q

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *