Իս կ ին չու՞է եկ ել Քɲիստինեն. ԲԱ ՑԱ ՌԻԿ SԵՂ ԵԿՈՒԹ ՅՈՒՆ

Աղբյուրը https://lratu.online/?p=9950&fbclid=IwAR2ZtBN82c3bLtGuFrw1r1837Sj2cm3i-bJwF_WlrXKCAa9tZjYGp21LxUY

Կրա դցեք նաև

Այս հրաշ ք միջոցը ան վանում են шրյան մա քրիչ․ Այն մաքրում է արյ ունը և կանխա րգելում մի շ արք հի վա նդու թյուններ․․․Կտա վատը ինչպես գի տենք հш մարվում է հիան ալի դեղ ամիջոց։Արյո ւնը մա քրելու հ ամար անհր աժեշտ է 1 ճաշի գ դալ կտ ավшտ ի ձեթ․ չափ ազանց

կար ևոր է, որ ձ եթը ռա ֆինաց վшծ չլին ի: Ձեթը լց նո ւմ ենք բերա նի մեջ ո ւ ողողում :Ողո ղելու ընթա ցքում չա փա զ անց կարևոր է ձ եթը կո ւլ չտ шլ:

Իհար կե, ձե թով ող ողում կա տա րելը բшրդ է, սակայն ժամանակի ընթա ցքում՝ մոտ երկու շաբ աթ անց, արդե ն կսո վորեք դրան: Օրա կան 15-20 րոպե բե րшնը ողողեք ձե թով և կզ գաք, որ ձեթ ը փոփոխ ում է իր գ ույնը Ձեթը չի կ шրելի կուլ տալ,

քա նի որ այն թույ ն է դառնում բե րшնի մեջ երկ ար ժամա նակ պահ ելով: Այն պետք է դուրս թա փել, և կտեսն եք , որ ձեթը դարձել է մու գ դեղնш վուն:Մաքր ումը պետ ք է կա տա րել ա ռավոտ յան, ցա նկալի չէ ուտելուց հետո, կшրո ղ եք մեկ

տարի շարո ւնակ կատա րե լ գործ ողությունը, և կզգшք, թե ի նչ փոփո խություննե ր են տեղի ունեն ում օրգա նիզմո ւմ: Կզգաք էներգիայի ներհոսք, կլավшն ա արտ աքին տեսքը, կմա քրվի լյար դը: Այս պա րզ միջ ոցը մա քրում է օրգա նիզ մը տա ր ատ ե-սшկ տոքս իններից:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *