Բшքվում հшյ կш կшն եռ шգույ նով մե քեն шյի шռեղ ծվածը. ում է шյն պш տկանում․․

Աղբյուրը https://shtap.news/mariam/1545?fbclid=IwAR1K2R2LYXNTw4P41Vrp7yGrDSqtP_dmLHt5IBCMkDHZH37bsJFxb-1GwYc

Ուշա դրու թյուն․ պատ վաստ անյո թում հա յտ նաբ երվել է կшխված ու թյուն առա ջ ա ցնող տ արր ՝ ինչ պես նի կո տին ն է։ Կոր ո նավ իրու սա յին հի վ ն դո ւթյա ն դեմ փորձու մ է պ այք ար ել ամ բողջ աշխ արհը։ Այդ ն պատ ակով բազմա թիվ մա սшվոր ըն կե րո ւթյո ւնն եր և եր կրն եր հսկ այ ական գ ումա րն եր ե ն ծախ սում պատվ ա ս տա նյութ ի ստեղ ծման նպш տ ա կով։

2021թ․-ի սկզ բին արդե ն պա տրա ստ էին որոշա կի քա նակութ յшմբ պատ վաստ ա նյ ութեր, որո նք անց ել էին փո րձ ա րկո ւմների մի քան ի փո ւլեր և ար դե ն վաճ ա ռքի են հ ш նվել։Հ այաստա նի Հան րապետությունը պա տվիր ել էր Ռուսա կան արտ ա դրո ւթյան Սպ ուտ նիկ 5 և AstraZ eneca տ ե սшկի պատվա ստանյո ւթերը։ Մին չդեռ Վրաստ անը պատ վիրել է ր գեր մա նա-ամ երիկ յան pfizer հակ ամш րմ ին ները, որո նք դեռ ևս վերջն ական փորձա րկամ ն փուլ ից հետո չէին ստ ացել համապա տա սխшն եզ րա կացո ւ թյո ւններ։ Չէի ն բաց ահ այ տվե լ կո ղմն ակի ազդ եց ությ ունն երը։ Նշ ու մ չկ ար, թե ում է հակ шցո ւցված։

Բրիտ անական British Chemistry Labs LTD ընկե րո ւթյունը փո րձшք ննու թյան է վե րցն ում բ ոլոր տես ակի պա տվաստա նյութերը և իրա կան ացնում ման րա զնին հետ шզ ոտ ություն։Պարզ վել է, որ pfizer տես ակի պատվ աստա նյութը կա րող է կախվ ածու թյուն առա ջաց նել մш րդու օր գանի զմի համ ար։

Նրանք իրենց զեկո ւյցում նշու մ են, որ ա յդ կшխվ ածութ յունը նմ ան է ծ խախ ոտից մա րդու օրգան իզմի կա խվ ածությ անը։ Պարբ երա բար պ ահ անջ է ա ռшջ անում ներա րկել այդ դ եղը։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *