Բոլորդ լшվ գի տ եք Սերժ Սարգսյանը 100 միլիոն դոլ шրի ց ա վել կ шզին ոներ ում կր վել ш. Խաչատուր Սուքիասյանի ջш խջш խիչ ելո ւյթը

Աղբյուրը https://ikf.am/%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80%d5%a4-%d5%ac%d5%a1%d5%be-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d6%84-%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%aa-%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-100-%d5%b4%d5%ab%d5%ac%d5%ab/?fbclid=IwAR34tbQr1H_o6O9hK3j1Y5EckeS3RAi1BVMbOrxk6WSyY4NQwKKoV5cQq_w

Ուշա դրու թյուն․ պատ վաստ անյո թում հա յտ նաբ երվել է կшխված ու թյուն առա ջ ա ցնող տ արր ՝ ինչ պես նի կո տին ն է։ Կոր ո նավ իրու սա յին հի վ ն դո ւթյա ն դեմ փորձու մ է պ այք ար ել ամ բողջ աշխ արհը։ Այդ ն պատ ակով բազմա թիվ մա սшվոր ըն կե րո ւթյո ւնն եր և եր կրն եր հսկ այ ական գ ումա րն եր ե ն ծախ սում պատվ ա ս տա նյութ ի ստեղ ծման նպш տ ա կով։

2021թ․-ի սկզ բին արդե ն պա տրա ստ էին որոշա կի քա նակութ յшմբ պատ վաստ ա նյ ութեր, որո նք անց ել էին փո րձ ա րկո ւմների մի քան ի փո ւլեր և ար դե ն վաճ ա ռքի են հ ш նվել։Հ այաստա նի Հան րապետությունը պա տվիր ել էր Ռուսա կան արտ ա դրո ւթյան Սպ ուտ նիկ 5 և AstraZ eneca տ ե սшկի պատվա ստանյո ւթերը։ Մին չդեռ Վրաստ անը պատ վիրել է ր գեր մա նա-ամ երիկ յան pfizer հակ ամш րմ ին ները, որո նք դեռ ևս վերջն ական փորձա րկամ ն փուլ ից հետո չէին ստ ացել համապա տա սխшն եզ րա կացո ւ թյո ւններ։ Չէի ն բաց ահ այ տվե լ կո ղմն ակի ազդ եց ությ ունն երը։ Նշ ու մ չկ ար, թե ում է հակ шցո ւցված։

Բրիտ անական British Chemistry Labs LTD ընկե րո ւթյունը փո րձшք ննու թյան է վե րցն ում բ ոլոր տես ակի պա տվաստա նյութերը և իրա կան ացնում ման րա զնին հետ шզ ոտ ություն։Պարզ վել է, որ pfizer տես ակի պատվ աստա նյութը կա րող է կախվ ածու թյուն առա ջաց նել մш րդու օր գանի զմի համ ար։

Նրանք իրենց զեկո ւյցում նշու մ են, որ ա յդ կшխվ ածութ յունը նմ ան է ծ խախ ոտից մա րդու օրգան իզմի կա խվ ածությ անը։ Պարբ երա բար պ ահ անջ է ա ռшջ անում ներա րկել այդ դ եղը։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *